’’

BT - - NYHEDER - Claus Chri­sten­sen, Ek­ko

Set med de in­ter­na­tio­na­le film­kri­ti­ske bril­ler er dansk film ne­de i en bøl­ge­dal i øje­blik­ket. Vi sat­ser me­get på film, der kan gå godt på det dan­ske mar­ked

» Det er in­struk­tø­rer af mar­kant Oscar- for­mat, vi har med at gø­re, der er An­ders Tho­mas Jen­sen, der tog bol­den op ef­ter Oscar- ero­brin- ger­ne i fir­ser­ne og mar­ke­re­de sig som Oscar- vin­der, først med si­ne kort­film og si­den med si­ne spil­le­film­ma­nuskrip­ter. Med ’ Mænd & høns’ by­der An­ders Tho­mas Jen­sen ind med en af si­ne eg­ne spil­le­film, si­ger komtéens for­mand Hen­rik Bo Ni­el­sen ef­ter ud­væl­gel­sen og fort­sæt­ter.

Selv skre­vet og in­stru­e­ret

» Og To­bi­as Lind­holm har på få år ind­ta­get rol­len som et af de store, un­ge nav­ne i dansk film. Han for­fat­te­de sam­men med Tho­mas Vin­ter­berg ma­nuskript til vo­res se­ne­ste Oscar- no­mi­ne­ring i 2014. Med ’ Kri­gen’ spil­ler han den­ne gang ind med en film, han selv har bå­de skre­vet og in­stru­e­ret.

En­de­lig har vi ’ The Look of Si­len­ce’, Jos­hua Op­pen­hei­mers dybt smerte­li­ge og al­li­ge­vel for­so­nen­de do­ku­men­tar­film. Og­så Op­pen­hei­mer har vist, at han kan ska­be op­mærk­som­hed i Aka­de­mi­et og op­nå en Oscar- no­mi­ne­ring, « si­ger Hen­rik Bo Ni­el­sen.

Do­ku­men­ta­ren ’ The Look of Si­len­ce’ føl­ger en fa­mi­lie, som mi­ste­de en søn i fol­ke­mor­det i In­do­nesi­en. In­struk­tø­ren er ame­ri­kan­ske Jos­hua Op­pen­hei­mer, der og­så in­stru­e­re­de den Oscar­no­mi­ne­re­de ’ The Act of Kil­ling’ fra 2012. PR- fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.