Alt­mu­lig­man­den

Ko­mi­ker, tv- vært og kre­a­tiv di­rek­tør Pe­ter Hansen fyl­der 50 år

BT - - NAVNE - Ditte Maltha Mail­und di­ma@ ber­ling­s­ke. dk

50 ÅR I OVER­MOR­GEN

Ved før­ste øje­kast kan det væ­re svært at få øje på den rø­de tråd i Pe­ter Han­sens kar­ri­e­re. Fra Spies­gu­i­de til kre­a­tiv di­rek­tør i Nor­disk Film er der lang vej, og al­drig har Pe­ter Hansen væ­ret kendt for at gå i en li­ge linje. Fæl­lesnæv­ne­ren for al­le Pe­ter Han­sens pro­jek­ter er, at han al­tid har øn­sket at gi­ve dan­sker­ne størst mu­lig glæ­de. Det har han gjort med sit over­be­vi­sen­de vir­ke in­den for tv.

Al­le­re­de som barn var Pe­ter kre­a­tiv, hvad an­gik ar­bej­de. Han fi k sit før­ste job som 11- årig, da han grund­lag­de sit eget græs­slå­nings­fi rma. Den bran­che for­lod han dog hur­tigt. Eft er gym­na­si­et blev Pe­ter Hansen rej­se­gu­i­de, og chef for Spies i Nord­afri­ka som blot 22- årig. I ud­lan­det fi k han go­de kol­le­ga­er, som han op­ret­te­de sit eget rej­se­bu­reau med, men hel­ler ik­ke det­te var Pe­ters ret­te hyl­de. Si­de­lø­ben­de med rej­se­bu­reau­et tjen­te Pe­ter Hansen pen­ge som salgs­su­per­visor på Ber­ling­s­ke. Her fandt han ik­ke drømm­ejob­bet, men drøm­me­kvin­den – nem­lig hu­stru­en gen­nem 23 år Char­lot­te Sko­vsen, der var sælger på avi­sen.

Vært­s­rol­le på tv

Det for­li­ste rej­se­bu­reaupro­jekt blev blot afl øst af et an­det, og Pe­ter Han­sens ny­fund­ne pi­lot­pro­jekt var stan­dup, der var et nyt og uprø­vet ter­ri­to­ri­um i 1990er­ne. En pro­du­cer op­s­nap­pe­de Pe­ter Han­sens go­de hu­mør og til­bød ham en vært­s­rol­le på TV3- pro­gram­met ’ Knald el­ler fald’, og det blev start­skud­det til en lang kar­ri­e­re in­den for tv. Han in­tro­du­ce­re­de fl ere for­skel­li­ge pro­gram­mer, men det skel­sæt­ten­de var, da Pe­ter Hansen fi k ide­en til at la­ve ’ Vild med dans’. Pro­gram­met blev hans hjer­te­barn. TV2 køb­te ide­en, men var skep­tisk, og der­for blev kom­pro­mi­set, at Pe­ter Hansen selv skul­le gå ned med ski­bet, hvis pro­gram­met blev en fi asko. Pe­ter Hansen tog der­for vært­s­rol­len sam­men med An­drea Elisa­beth Ru­dolph.

» Jeg er me­get stolt over at ha­ve in­tro­du­ce­ret ’ Vild med dans’. Det var stort, for­di det gav he­le Dan­mark lyst til at fi nde dan­sesko­e­ne frem. Dans er ind­be­gre­bet af livs­glæ­de for mig, og det kun­ne jeg gi­ve vi­de­re, « si­ger Pe­ter Hansen.

Skab­te ’ Pa­ra­di­se Ho­tel’

Ved si­den af sin vært­s­rol­le på ’ Vild med dans’ blev Pe­ter Hansen an­sat som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for tv- pro­duk­tions­sel­ska­bet Ma­stiff . Her blev han som au­to­di­dakt for al­vor ud­for­dret med regn­ska­ber og mil­li­onbe­løb. Det gik dog ik­ke ud over Pe­ter Han­sens kre­a­ti­ve præ­sta­tion, og på Ma­stiff skab­te han ’ Pa­ra­di­se Ho­tel’ for de un­ge se­e­re. Selv om han tri­ve­des på Ma­stiff , fi k hans go­de ven Ja­cob Houlind over­be­vist ham om, at de sam­men skul­le sø­ge nye ud­for­drin­ger på Nor­disk Film, der den­gang be­fandt sig i en tur­bu­lent pe­ri­o­de.

2006 blev året, hvor Pe­ter Hansen be­gynd­te som kre­a­tiv di­rek­tør, og si­den har Nor­disk Film væ­ret hans le­ge­plads. Her er det ble­vet til pro­duk­tio­ner som ’ 2900 Hap­pi­ness’, ’ Kurs mod fj er­ne ky­ster’ og ’ Voi­ce – Dan­marks stør­ste stem­me’. I dag er Nor­disk Film Dan­marks stør­ste pro­duk­tions­sel­skab, og Pe­ter Hansen må si­ges at væ­re lyk­ke­des med sin mis­sion. Selv si­ger han, at store ud­for­drin­ger dri­ver ham: » Når jeg står over for store, uover­kom­me­li­ge pro­jek­ter, vil jeg be­vi­se over for mig selv, at det kan lyk­kes. Jeg ta­ger en pi­stol for ho­ve­d­et ved at sæt­te mig et sinds­sygt mål, og så knok­ler jeg, ind­til jeg når det. «

Pe­ter Hansen har spredt glæ­de til se­er­ne med pro­gram­mer som ’ Vild med dans’ og ’ Pa­ra­di­se Ho­tel’. Fo­to: Kaa­re Smith

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.