Her­li­ge Hanks

BT - - TV - KO­ME­DI­ED­RA­MA

Da den mi­dal­dren­de Lar­ry Crow­ne bli­ver fy­ret fra sit job, er han no­get i vil­dre­de. Før var han en vel­lidt salgs­chef i et fi rma, han hav­de ar­bej­det i, li­ge si­den han blev fær­dig i søvær­net, men nu ke­der han sig, er bag­ud med bo­lig­lå­net, og han aner ik­ke, hvad han skal bru­ge sit liv på. Han sø­ger råd hos na­bo­er­ne La­mar og B’El­la og be­slut­ter at star­te på uni­ver­si­te­tet. Han har al­drig nå­et at få en ud­dan­nel­se, så det vir­ker som en god idé. Lar­ry star­ter nu på det lo­ka­le col­le­ge og bli­ver her en del af et bro­get hold af skæ­ve ek­si­sten­ser, der al­le sø­ger en bed­re frem­tid. Et af de kur­ser, som han føl­ger på col­le­ge, hand­ler om at bli­ve bed­re til at hol­de ta­ler og for­mid­le mundt­ligt. Her er den sø­de Mer­ce­des Tai­not læ­rer, og sam­ti­dig med at han på grund af al­vor­li­ge pen­ge­pro­ble­mer be­gyn­der at ar­bej­de i en di­ner, be­gyn­der han og­så at fl ir­te med Mer­ce­des. Hun er gift med De­an Tai­not, men har pro­ble­mer i sit æg­te­skab og er ik­ke ui­mod­ta­ge­lig over­for Lar­rys char­me.

Med­vir­ken­de:

Tom Hanks spil­ler bå­de ho­ved­rol­len og har in­stru­e­ret ko­me­di­ed­ra­ma­et ” En ny chan­ce til Lar­ry Crow­ne”, som og­så har Julia R oberts i en bæ­ren­de rolle.

Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.