Sælg din op­fin­del­se

BT - - TV-GUIDE - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

NY SE­RIE

Ren­gø­rings­dron­nin­gen Bir­git Aa­by er ba­re én af de fem suc­ces­ful­de dan­ske for­ret­nings­folk, der nu sid­der som dom­me­re i se­ri­en ’ Lø­vens Hu­le’.

For­an det­te pa­nel, der og­så be­står af Hum­mel- ska­ber Chri­sti­an Sta­dil, jurist og en­tre­pre­nør Tom­my Ah­lers, de­sig­ner Il­se Ja­cob­sen og en­de­lig Jes­per Buch, der er kendt for ta­keaway- kæ­den ’ Just- Eat’, skal hå­be­ful­de og loven­de dan­ske iværk­sæt­te­re præ­sen­te­re de­res idé. Og det bli­ver ik­ke let.

Ik­ke ale­ne er ’ lø­ver­ne’ nem­lig skrap­pe. Bu­si­ness- bej­ler­ne har og­så kun 120 se­kun­der til at sæl­ge idéen. Så rin­ger klok­ken. Og ef­ter dom­men er det tid til næ­ste le­ven­de bil­le­de.

Vig­tigt for frem­ti­den

» De fle­ste kan bli­ve eni­ge om, at iværk­sæt­te­ri og in­nova-

Til hvert pro­gram med­brin­ger ’ lø­ver­ne’ mil­li­o­ner af kro­ner af de­res eg­ne pen­ge. Pen­ge, de kan væl­ge at in­ve­ste­re i iværk­sæt­ter­nes for­ret­nings­idéer. Om drøm­men for de hå­be­ful­de iværk­sæt­te­re går i op­fyl­del­se, af­hæn­ger af, om lø­ver­ne fin­der idéen at­trak­tiv nok.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.