Vild med dans for 12. gang

BT - - TV-GUIDE -

’ Vild med dans’ by­der for 12. gang vel­kom­men til Dan­marks mo­dig­ste dan­se­re! Blandt årets 12 par er en cir­kus­ar­tist, en po­li­ti­ker, su­per se­je sport­s­folk og nog­le af lan­dets dyg­tig­ste sku­e­spil­le­re og san­ge­re, og al­le er klar til at gi­ve sig fuldt ud på he­le Dan­marks dan­se­gulv. Al­le par skal på gul­vet i en­ten en cha- cha- cha el­ler vals, og selv om in­gen for­la­der kon­kur­ren­cen i før­ste pro­gram, er kon­kur­ren­cen i gang: dom­mer­nes og se­er­nes stem­mer går nem­lig vi­de­re til næ­ste uge. Vær­ter­ne er Sa­rah Grü­newald og Claus El­m­ing.

Sa­rah Grü­newald og Claus El­m­ing står for tred­je gang si­de om si­de i ’ Vild med dans’, og de to glæ­der sig. Fo­to: Chri­sti­an Stæhr

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.