Imod al­le sports- odds

BT - - TV-GUIDE -

I ’ Til den store guld­me­dal­je’ føl­ger vi fem helt sær­li­ge at­le­ter: Heidi, Kri­sti­an, Martin, Sus­an og Mo­ha­med. De kæm­per for at kom­me i form til den stør­ste idræts­be­gi­ven­hed for ud­vik­lings­hæm­me­de - Wor­ld Ga­mes i USA. De har al­le ta­lent, men for­di de er ud­vik­lings­hæm­me­de, har de og­så sær­li­ge ud­for­drin­ger. For ek­sem­pel har ma­ra­ton­lø­be­ren Martin au­ti­sti­ske træk, gol­f­spil­le­ren Kri­sti­an er født med en spa­stisk lam­mel­se, og Heidi har svært ved at hol­de fo­kus på hånd­bold­ba­nen. Men de fem dan­ske me­dal­je­håb la­der sig ik­ke slå ud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.