LØR­DA­GENS FILM

BT - - TV -

En­gelsk- fransk actionfi lm fra 1979. ( Moon­ra­ker) Rum­fær­gen Moon­ra­ker bli­ver kapret un­der mysti­ske om­stæn­dig­he­der, og Ja­mes Bond får til op­ga­ve at fin­de ud af, hvem der står bag. Spo­rer­ne pe­ger hur­tigt mod mil­li­ar­dæ­ren Hu­go Drax og hans fir­ma Drax In­du­stri­es. Bond fin­der ud af, at Drax har byg­get en rum­sta­tion, hvor­fra han vil til­in­tet­gø­re Jor­dens be­folk­ning og ef­ter­føl­gen­de be­fol­ke pla­ne­te­ten med en ny og for­bed­ret men­ne­ske­ra­ce. Nu går Bond sam­men med CIA- agen­ten dr. Hol­ly Good­he­ad om at sæt­te Drax ud af spil­let. Jag­ten fø­rer dem til det yd­re rum, hvor de får uven­tet hjælp af Jaws, man­den med jer­n­tæn­der­ne! Med­vir­ken­de: Ja­mes Bond: Ro­ger Mo­o­re, Dr. Hol­ly Good­he­ad: Lois Chi­les og Jaws: Ri­chard Ki­el. In­struk­tion: Lewis Gil­bert. TV 2 kl. 23.10

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.