SØNDAGENS FILM

BT - - TV -

Ame­ri­kansk actionfi lm fra 1971. ( Dir­ty Har­ry) Har­ry Cal­la­han er en nå­des­løs po­li­ti­mand, der trod­ser si­ne over­ord­ne­de for at stop­pe psy­ko­pa­ten Scor­pio, der vil fort­sæt­te si­ne myr­de­ri­er i San Fran­ci­sco, ind­til borg­meste­ren be­ta­ler ham 100.000 dol­lars. Borg­meste­ren er ef­ter­gi­ven­de, men Har­ry har en helt an­den må­de at ta­ck­le mor­de­re og psy­ko­pa­ter på. Med­vir­ken­de: » Dir­ty « Har­ry Cal­la­han: Cl­int Eastwood, Scor­pio: An­dy Ro­bin­son og Borg­me­ster: Jo­hn Ver­non. In­struk­tion: Don Sie­gel. DR1 kl. 21.45 Dansk dra­ma fra 2008. ( To ver­de­ner) 17- åri­ge Sa­ra le­ver i en tro­en­de fa­mi­lie og har al­tid fulgt Je­hovas bud til punkt og prik­ke. En dag mø­der hun den lidt æl­dre Teis, og de fo­rel­sker sig i hin­an­den. Men de­res kær­lig­hed pla­ce­rer Sa­ra over for sit livs svæ­re­ste valg, for Teis er ik­ke et af Je­hovas Vid­ner. De mø­des i al hem­me­lig­hed, og Teis går så langt som at mø­de op i kir­ken og be­ken­de sig tro­en, men til slut kan selv ik­ke han op­ret­hol­de fa­ca­den. Sa­ra må nu træf­fe val­get mel­lem at bli­ve ud­stødt af sin egen fa­mi­lie el­ler for­la­de den, hun el­sker. Med­vir­ken­de: Sa­ra: Rosa­lin­de Myn­s­ter, Teis: Pi­lou As­bæk og An­dreas: Jens Jørn Spot­tag. In­struk­tion: Ni­els Ar­den Oplev. TV 2 kl. 22.45 Ame­ri­kansk actionfi lm fra 1968. ( Bul­litt) Den ube­stik­ke­li­ge Bul­litt har in­stal­le­ret po­li­tiets kron­vid­ne mod ma­fi­a­en på et bil­ligt ho­tel for at be­skyt­te ham mod ma­fi­a­ens le­je­mor­de­re, men snart står Bul­litt med et lig i hæn­der­ne og en sag, der stik­ker bed­ra­ge­risk dy­be­re, end det først ty­de­de på. Med­vir­ken­de: Bul­litt: Ste­ve McQu­e­en, Cat­hy: Ja­cque­li­ne Bis­set og Chal­mers: Ro­bert Vaug­hn. In­struk­tion: Pe­ter Ya­tes. DR2 kl. 17.20 Ame­ri­kansk fa­mi­lie­fi lm fra 1992. ( Ho­ney, I Blew Up the Kid) Way­ne Szal­in­ski er i gang igen. Men i ste­det for at skrum­pe ting, for­sø­ger han nu at la­ve en ma­ski­ne der kan for­stør­re ob­jek­ter. Da han vil vi­se Ni­ck, og Ni­cks lil­le søn Adam, hvor langt han er nå­et med pro­jek­tet, går ma­ski­nen util­sig­tet igang, og for­stør­rer Adam. Med­vir­ken­de: Ke­ri Rus­sell, Way­ne Szal­in­ski: Ri­ck Mor­a­nis, Di­a­ne Szal­in­ski: Marcia Stras­sman og Jo­hn Shea, Adam Szal­in­ski: Jos­hua Sha­li­kar. In­struk­tion: Ran­dal Klei­ser. Ka­nal 4 kl. 16.15 Fransk actionko­me­die fra 2007. ( Taxi 4) Mar­seil­le- strø­me­ren Émi­li­en er lidt af en ulyk­kes­fugl. Da han får en ef­ter­søgt stor­for­bry­der i sin va­re­tægt, va­rer det da hel­ler ik­ke læn­ge, før den livs­far­li­ge gang­ster slip­per fra den uhel­di­ge po­li­ti­mand. Nu sæt­ter Émi­li­en ef­ter den und­slup­ne fan­ge. Hans ene­ste trum­f­kort er en hvid taxa med en me­get fart­g­lad chauf­før bag rat­tet... Med­vir­ken­de: Da­ni­el Mora­les: Sa­my Na­ce­ri, Émi­li­en CoutantKer­ba­lec: Frédéric Die­fent­hal og Com­mis­sai­re Gi­bert: Ber­nard Far­cy. In­struk­tion: Gérard Krawczyk. 6’ eren kl. 16.05 Ame­ri­kansk actionfi lm fra 1988. ( Blood­sport) Frank Dux har brugt det me­ste af sit liv på at bli­ve træ­net af Tana­ka til at del­ta­ge i the Ku­mi­te, den ul­ti­ma­ti­ve kampsport­s­tur­ne­ring, hvor del­ta­ger­ne bli­ver al­vor­ligt ska­det – end­da dræbt. Frank be­slut­ter sig for at del­ta­ge i tur­ne­rin­gen, selv­om hans over­ord­ne­de i hæ­ren for­by­der ham det, da de har brug for ham. Med­vir­ken­de: Frank Dux: Je­an- Clau­de Van Dam­me, Ja­ni­ce Kent: Leah Ay­res og Rawl­ins: Fo­rest Whi­ta­ker. In­struk­tion: Newt Ar­nold. TV3+ kl. 21.55

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.