E) sid­ste aft en

BT - - DANMARK - ALBANIEN - DEN FES­NE FEST­DAG DET STORE BRAG

EM- KVAL., GRUP­PE I

I aft en kl. 20.45 ( Ka­nal 5)

MOR­TEN OL­SENS KVAL­KAM­PE I PAR­KEN 36 KAM­PE, 21 SEJ­RE, 10 UAF­GJOR­TE, 5 NE­DER­LAG

DA­TO: MOD­STAN­DER: RE­SUL­TAT: MÅL: DAN­MARK HAV­DE AL­LE­RE­DE

14. ok­to­ber 2009

Un­garn

0- 1 Akos Buzsaky

kva­li­fi ce­ret sig til VM i Sydafrika, da 36.966 til­sku­e­re var ta­get i Par­ken, der den­ne aft en age­re­de kum­me­fry­ser, for at fejre hel­te­ne. Men det blev en fest uden champag­ne, for Mor­ten Ol­sens hold tab­te for før­ste gang i 28 år en VM- kva­li­fi ka­tions­kamp i Par­ken. Det gik ik­ke land­stræ­ne­ren syn­der­ligt på eft er­føl­gen­de, for som det al­tid er med Mor­ten Ol­sen, hand­ler det om at se tin­ge­ne i et stør­re per­spek­tiv. » Det var ik­ke vild­ska­ben, der mang­le­de. I før­ste halv­leg var der og­så god fod­bold, og vi skal kom­me for­an. Spil­ler­ne har brugt så man­ge kræft er, og vi kan ba­re glæ­de os over, at vi er kva­li­fi ce­re­de, « sag­de land­stræ­ne­ren til TV 2.

DA­TO: MOD­STAN­DER: RE­SUL­TAT: MÅL: DEN HELT STORE

11. ok­to­ber 2011

Portu­gal

2- 1 Mi­cha­el Kro­hn- De­hli, Ni­ck­las Bendt­ner, Cri­sti­a­no Ro­nal­do

fi na­le. Kam­pen om at kom­me med til EM i Po­len og Ukrai­ne. Dan­mark og Portu­gal hav­de beg­ge 16 po­int in­den kam­pen, så vin­de­ren fi k bil­let­ten. Og Ni­ck­las Bendt­ner hen­te­de den bil­let in­de for­an mål på en af si­ne nem­me­ste scor­in­ger. Rom­me­da­hl skub­be­de den på tværs, Bendt­ner skub­be­de den vi­de­re i mål. Eft er kam­pen og kva­li­fi ka­tio­nen be­gynd­te kampag­nen for at få Ol­sen til at for­læn­ge sin kon­trakt. Selv var Ol­sen dog iskold med en lil­le op­for­dring. » Nu glæ­der vi os over, at vi skal til EM. Re­sten må DBU ta­ge sig af, « sag­de land­stræ­ne­ren eft er sej­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.