Ol­sens syn­gen­de lus­sin­ger

Mor­ten Ol­sen er ik­ke ban­ge for at gi­ve Ni­ck­las Bendt­ner en of­fent­lig røf­fel. Og hi­sto­ri­en vi­ser, at det of­te har en po­si­tiv ef­fekt på ba­nen

BT - - EM - KVALIFIKATIONSKAMP - VER­BA­LE TÆV Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ sporten. dk

Trods si­ne man­ge år med bopæl i Bel­gi­en kan Mor­ten Ol­sen sta­dig sin jan­te­lov. Så selv om Ni­ck­las Bendt­ner har sco­ret tre mål i de 71 mi­nut­ter, han har få­et for Wol­fsburg i den­ne sæ­son, gav land­stræ­ne­ren den dan­ske lands­holds­bom­ber en of­fent­lig røf­fel, da han udt­og trup­pen til af­te­nens EM- gyser i Par­ken mod Albanien.

» Ni­ck­las var rig­tig god i seks uger i 2012 i Po­len og Ukrai­ne. Det var sik­kert og­så en af grun­de­ne til, at Wol­fsburg tog ham. Men det var seks uger. Top­fod­bold er nu om stun­der 11 må­ne­der, så har du en må­neds fe­rie, og så kø­rer det he­le igen. Så­dan er det, hvis du vil væ­re med, hvor det sner, « sag­de Mor­ten Ol­sen med hen­vis­ning til EM- slut­run­den, hvor Bendt­ner score­de to gan­ge.

Det var langt­fra før­ste gang. man­den, der vel nok er Ni­ck­las Bendt­ners stør­ste og mest loy­a­le støt­te gen­nem den bro­ge­de kar­ri­e­re, min­de­de an­gri­be­ren om, at han ik­ke skal tro, han er no­get, selv om han er klart første­valg. Ef­ter første­an­gri­be­rens mildt sagt slø­je kamp mod Eng­land på Wem­bley sid­ste år, fik han at vi­de, at det var sid­ste gang, han blev ud­ta­get, hvis ik­ke han spil­le­de for sit klubhold.

Den­ne gang var der sna­re­re ta­le om en ge­ne­rel lus­sing til Bendt­ners kar­ri­e­re. Men må­ske var der en dy­be­re me- ning med de ver­ba­le tæv. Ser man på tid­li­ge­re til­fæl­de, har Bendt­ner nem­lig of­te sva­ret igen på den må­de, Ol­sen fo­re­træk­ker. Med støv­ler­ne – og ho­ve­d­et – i form af mål.

Lyt­ter al­tid

Mor­ten Ol­sen si­ger sik­kert og­så de her ting i pres­sen for at læg­ge no­get pres på dig. Er du en spil­ler, der bli­ver bed­re af at få lagt me­re pres på dig?

» Jeg sy­nes, jeg har pres på mig i hver evig ene­ste land­skamp. Hvis jeg ik­ke sco­rer, ved jeg og­så, at I er ne­ga­ti­ve. Så­dan er det jo hver gang. Men det er jo gå­et fint ind­til vi­de­re. « Mo­ti­ve­rer det dig? » Nej, jeg sy­nes egent­lig, at jeg er mo­ti­ve­ret nok op til al­le kam­pe­ne. Der er selv­føl­ge­lig me­re på spil i så­dan en kamp som den på fre­dag ( i dag, red.), som er rig­tig spæn­den­de og bli­ver en vig­tig brik i spil­let om, om det bli­ver før­ste-, an­den- el­ler tred­je­plad­sen, vi en­der på, « si­ger Ni­ck­las Bendt­ner.

Er det, han si­ger, no­get, du lyt­ter til, el­ler la­der du det pas­se­re?

» Man lyt­ter al­tid, men der er man­ge for­skel­li­ge sam­ta­ler. Der er dem i pres­sen, og så er der de in­ter­ne. Man skal og­så pas­se på, for I er og­så hur­ti­ge. To træ­nin­ger ale­ne – og så er he­le ver­den ved at gå fortabt. Og to mål se­ne­re er det he­le så frem­ra­gen­de igen. Nog­le gan­ge kan det godt væ­re lidt for sort/ hvidt, « si­ger Ni­ck­las Bendt­ner.

Får me­re ris end ros

Ol­sens op­san­ge kun­ne bli­ve holdt in­den for mu­re­ne på Ho­tel Ma­ri­en­lyst, når jour­na­li­ster­ne er gå­et, og Mor­ten Ol­sen igen træk­ker Bendt­ner til si­den for at vej­le­de, op­mun­tre og stille krav. For det gør han of­te. Men Ol­sen vil og­så ger­ne udadtil vi­se, at han stil­ler krav til lands­hol­dets store pro­fi­ler. Der­for luf­ter han ger­ne fru­stra­tio­ner­ne of­fent­ligt.

De hårdeste lus­sin­ger fal­der dog for luk­ke­de dø­re, af­slø­rer land­stræ­ne­ren.

Er han den spil­ler, du har brugt mest tid på?

» Vi har haft man­ge snak­ke i te­le­fo­nen, og når vi har mød­tes. Det har for vo­res beg­ges ved­kom­men­de væ­ret be­ri­gen­de på al­le mu­li­ge må­der, « si­ger Ol­sen og til­fø­jer:

» Jeg tror, jeg si­ger nog­le al­men­he­der, som han godt ved i for­vej­en. Det er ik­ke no­get nyt for ham. Dem har jeg sagt til ham i fle­re år. Men det er jo ham, der skal hand­le ud fra dem, « si­ger Mor­ten Ol­sen.

Og det er ik­ke al­tid, at Bendt­ner skal nus­ses i nak­ken. Så­dan ar­bej­der Ol­sen ik­ke. Han skub­ber bag­på og spar­ker og­så igen­nem en gang imel­lem, på­pe­ger Ni­ck­las Bendt­ner.

» Jeg får me­get me­re ris end ros. Men så­dan skal det og­så væ­re. Der skal væ­re hø­je krav. Jeg sy­nes, at jeg ta­ger min del af an­sva­ret på ba­nen. Vi har man­ge, der godt kan li­de at rå­be. Men jeg tror, den bed­ste må­de at gø­re det på, er ved at vi­se det og vi­se det hver gang, « si­ger Ni­ck­las Bendt­ner.

Mor­ten Ol­sen send­te end­nu en gang en stikpil­le af­sted mod Ni­ck­las Bendt­ner, da han præ­sen­te­re­de trup­pen til af­te­nens kamp i sid­ste uge på et pres­se­mø­de. Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.