OL­SENS PLAN

Albanien vil stå kom­pakt i for­sø­get på at spil­le uaf­gjort i EM- kva­li­fi­ka­tions­kam­pen i af­ten. Men Mor­ten Ol­sen har en vin­der­plan

BT - - EM - KVALIFIKATIONSKAMP - NU ER DET NU To­bi­as Tho­ma­sen to­th@ sporten. dk

For­sig­tig­hed og tå­l­mo­di­ge an­greb. Så­dan ly­der Mor­ten Ol­sens plan for at skaf­fe de tre vig­ti­ge po­int i EM- kva­li­fi­ka­tions­kam­pen mod Albanien i af­ten.

Ef­ter sid­ste års skan­da­le­kamp mod Ser­bi­en, hvor til­sku­e­re blandt an­det løb ind på ba­nen, blev Albanien til­delt en 3- 0- sejr og har nu 10 po­int li­ge­som Dan­mark, men med en kamp i bag­hån­den.

Der­for vil EM- grup­pens over­ra­skel­se og­så væ­re til­freds med uaf­gjort og stil­ler sig højst sand­syn­ligt me­get dybt de­fen­sivt for at for­sva­re et re­sul­tat hjem, for­kla­re­de land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen i går på det sid­ste pres­se­mø­de in­den den vig­ti­ge EM- kva­li­fi­ka­tions­kamp i af­ten.

» Det vil væ­re svært at fin­de rum, så læn­ge Albanien har et re­sul­tat. De le­ver på kom­pak­t­hed, og det bli­ver van­ske­ligt at bry­de dem ned, « si­ger han.

Land­stræ­ne­ren har stor respekt for af­te­nens mod­stan­der, og spe­ci­elt Al­ba­ni­ens om­stil­lings­spil har spil­let ind i Mor­ten Ol­sens over­vej­el­ser op til kam­pen.

» Vi skal sør­ge for at an­gri­be og læg­ge tryk på - men med for­sig­tig­hed og tå­l­mo­dig­hed. Vi skal ik­ke an­gri­be med ni mand, for så ud­nyt­ter de det, når de får bol­den, « si­ger land­stræ­ne­ren.

Kam­pen kan ud­vik­le sig i man­ge ret­nin­ger alt ef­ter stil­lin­gen un­der­vejs, og der kan bli­ve brug for for­skel­li­ge ju­ste­rin­ger i spil­let. Men Mor­ten Ol­sen me­ner al­drig, Dan­mark har væ­ret bed­re ru­stet til op­ga­ven end net­op nu.

» I min tid har vi al­drig haft seks an­gri­be­re, som er så go­de og for­skel­li­ge. Vi kan spil­le på fle­re må­der og er flek­sib­le de­fen­sivt og of­fen­sivt. En­ten på lidt plads i star­ten el­ler me­re plads, hvis vi har et godt re­sul­tat. Så vi er godt til­fred­se med for­skel­lig­he­der­ne på hol­det. Vi ple­jer at ha­ve en plan B og C, hvis plan A ik­ke lyk­kes. Det har vi nok og­så den­ne gang, « si­ger land­stræ­ne­ren.

Ved sin si­de ved pres­se­mø­det hav­de land­stræ­ne­ren Kas­per Sch­mei­chel og Ni­ck­las Bendt­ner, og den dan­ske spy­d­spids fø­ler sig klar til af­te­nens kamp og mel­der om god form ef­ter fle­re mål på det se­ne­ste for Wol­fsburg.

» Jeg skal væ­re in­de i bok­sen og af­slut­te på de chan­cer, jeg får, og så skal jeg væ­re ag­gres­siv og pres­se dem. Jeg har sco­ret nog­le mål, og jeg fø­ler mig i god form, « si­ger Ni­ck­las Bendt­ner.

Ik­ke me­re om Vester­gaard

Li­ge si­den ud­ta­gel­sen til kam­pe­ne mod Albanien og Ar­me­ni­en har snak­ken gå­et på for­bi­gå­el­sen af Jan­nik Vester­gaard, ef­ter for­svars­spil­le­ren, der har en tysk mor, meld­te ud, at han godt kun­ne fo­re­stil­le sig at spil­le for Tys­kland. Em­net kom og­så op i går:

» Jeg si­ger ik­ke me­re om Jan­nik Vester­gaard. Der er ik­ke no­gen grund til at si­ge me­re. Jeg har ik­ke rig­tig for­stå­el­se for kri­tik­ken af ud­ta­gel­sen af An­dreas Chri­sten­sen. Han skal ind­gå som midt­ba­ne­spil­ler, cen­tral for­svars­spil­ler og høj­re ba­ck. Han er ik­ke ud­ta­get i ste­det for Vester­gaard. Vi ud­ta­ger ik­ke kun go­de fod­bold­spil­le­re, men og­så dem der pas­ser til op­ga­ven. Jan­nik Vester­gaard skal ab­so­lut nok få land­skam­pe, og jeg ved, han bræn­der for at spil­le for Dan­mark, « si­ger land­stræ­ne­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.