NFL- stjerne får lov at spil­le igen

En dom­mer op­hæ­ve­de i går ka­ran­tæ­nen på fi re spil­le­da­ge til Tom Bra­dy for hans rolle i den så­kald­te ’ De­fl ate­ga­te’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - CHOK- AF­GØ­REL­SE Jep­pe Dong Abra­ham­sen jeab@ sporten. dk ’ DE­F­LA­TE­GA­TE’

Med un­der en uge til be­gyn­del­sen på sæ­so­nen sprang der i går en ve­ri­ta­bel bom­be i den ame­ri­kan­ske foot­ball- liga, NFL.

Dom­mer Ri­chard Ber­man fra di­strikt­s­dom­sto­len i New York om­stød­te i går ef­ter­mid­dag den ka­ran­tæ­ne på fi re spil­le­da­ge, som NFL i maj idøm­te New Eng­land Pa­tri­ots- quar­ter­ba­ck Tom Bra­dy for hans rolle i den så­kald­te ’ De­fl ate­ga­te’ om fusk med bol­de­ne i AFC- fi na­len i ja­nu­ar. Der­med er den 38- åri­ge quar­ter­ba­ck- le­gen­de klar til at spil­le, når den for­sva­ren­de Su­per Bowl- me­ster på tors­dag åb­ner sæ­so­nen mod Pitts­burgh Ste­e­lers.

Få ti­mer eft er an­non­ce­re­de NFL, at man vil ap­pel­le­re af­gø­rel­sen. Iføl­ge NFLs hjem­mesi­de vil liga­en dog ik­ke sø­ge om op­sæt­ten­de virk­ning, hvil­ket el­lers vil­le be­ty­de, at ka­ran­tæ­nen op­ret­hol­des, ind­til en even­tu­el an­kesag er over­stå­et. Det be­ty­der, at Bra­dy trods an­kesa­gen vil kun­ne spil­le vi­de­re – sand­syn­lig­vis re­sten af sæ­so­nen.

» Vi vil ap­pel­le­re da­gens af­gø­rel­se for at op­ret­hol­de det kol­lek­tivt for­hand­le­de an­svar for at be­skyt­te spil­lets in­te­gri­tet. Kom­mis­sæ­rens an­svar for at sik­re li­ge og fair kon­kur­ren­ce­mu­lig­he­der i vo­res sports­gren er et af­gø­ren­de prin­cip, og liga­en og de 32 klub­ber vil fort­sæt­te med at føl­ge vej­en mod det mål. Mens den juri­di­ske del af den­ne pro­ces fort­sæt­ter, ser vi frem til at fo­ku­se­re på foot­ball og be­gyn­del­sen på grund­spil­let, « skri­ver NFLs øver­ste chef, kom­mis­sær Ro­ger Goo­dell, i en pres­se­med­del­el­se.

Glæ­de hos Pa­tri­ots

Hos Pa­tri­ots, der som føl­ge af sa­gen, blev idømt en hi­sto­risk stor bø­de på en mio. dol­lar og fra­ta­get et valg i før­ste run­de af draft en i 2016, var der na­tur­ligt nok glæ­de at spo­re over dom­men.

» Tom Bra­dy er, som jeg har sagt he­le vej­en igen­nem den- ne pro­ces og hans Pa­tri­otskar­ri­e­re, en per­son med stil og den stør­ste in­te­gri­tet. Han re­præ­sen­te­rer alt, hvad der er fan­ta­stisk ved den­ne sport og den­ne liga. Ik­ke de­sto min­dre in­si­ste­re­de liga­ens ad­vo­ka­ter på at på­læg­ge og for­sva­re en ube­ret­ti­get sank­tion uden for­til­fæl­de trods et to­talt fra­vær af be­vi­ser for, at Tom skul­le ha­ve hand­let i strid med reg­ler­ne. Det for­stod dom­mer Ri­chard Ber­man, og vi er umå­de­ligt tak­nem­me­li­ge for den hen­syns­ful­de af­gø­rel­se, han le­ve­re­de i dag. Nu kan vi igen ven­de vo­res fo­kus mod spil­let på ba­nen, « skrev Pa­tri­ots- hol­de­jer Ro­bert Kraft i en pres­se­med­del­el­se.

Tom Bra­dy, der he­le ti­den har næg­tet sig skyl­dig, har end­nu ik­ke ud­talt sig. På Twit­ter strøm­me­de det dog eft er­føl­gen­de ind med ly­kønsk­nin­ger til den fi redob­bel­te Su­per Bowl- vin­der.

Ne­der­lag for NFL

Dom­men er den fo­re­lø­bi­ge kul­mi­na­tion på må­ne­ders tov­træk­ke­ri mel­lem Bra­dy og Pa­tri­ots på den ene si­de og NFL på den an­den. I sin 40 si­der lange af­gø­rel­se be­grun­der dom­mer Ber­man sin be­slut­ning med, at Tom Bra­dy ik­ke blev or­dent­ligt in­for­me­ret om, hvil­ken straf han ri­si­ke­re­de at få, el­ler hvad han re­elt var an­kla­get for. Des­u­den tal­te det til Bra­dys for­del, at NFL af- vi­ste at la­de hans ad­vo­ka­ter ud­spør­ge NFLs ad­vo­kat, Jeff Pash, og næg­te­de ham ad­gang til be­vis­ma­te­ri­a­le.

Det er værd at be­mær­ke, at dom­me­ren ik­ke skul­le ta­ge stil­ling til, hvor­vidt Tom Bra­dy var skyl­dig i el­ler kend­te til fu­ske­ri­et med bol­de­ne, men ude­luk­ken­de, hvor­vidt NFLs eft er­forsk­ning og sank­tion var i or­den.

’ DE­F­LA­TE­GA­TE’ BE­GYND­TE UMID­DEL­BART

eft er AFC- fi na­len mod In­di­a­na­po­lis Colts i ja­nu­ar om en bil­let til den Su­per Bowl, som Pa­tri­ots end­te med at vin­de 28- 24 over Se­att­le Sea­hawks. Her kom det frem, at 11 af de bol­de, Pa­tri­ots- an­gre­bet spil­le­de med, hav­de for lavt luft tryk og der­med var let­te­re at ka­ste og gri­be.

SA­GEN BLEV UN­DER­SØGT

af ad­vo­kat Ted Wells, der i maj i sin læn­ge ven­te­de rap­port kon­klu­de­re­de, at det var ’ me­re sand­syn­ligt end ik­ke sand­syn­ligt’, at Bra­dy som mini­mum hav­de haft kend­skab til, at der blev fu­sket med luft tryk­ket, eft er at bol­de­ne var ble­vet kon­trol­le­ret og god­kendt af kam­pens dom­me­re.

SANK­TIO­NEN FRA NFLs

si­de faldt promp­te. Bra­dy blev idømt fi re spil­le­da­ges ka­ran­tæ­ne – blandt an­det for­di det kom frem, at han hav­de øde­lagt en mo­bil­te­le­fon, som an­gi­ve­ligt kun­ne ha­ve af­slø­ret, at han hav­de kom­mu­ni­ke­ret med to Pa­tri­otsan­sat­te, som i Wells- rap­por­ten blev ud­pe­get som dem, der rent fy­sisk hav­de luk­ket luft ud af bol­de­ne. Straff en blev i slut­nin­gen af juli stad­fæ­stet af NFLs kom­mis­sær, Ro­ger Goo­dell, der til grund for sin be­slut­ning lag­de Bra­dys mang­len­de sam­ar­bejds­vil­je.

I GÅR AN­NUL­LE­RE­DE

en dom­mer så Tom Bra­dys ka­ran­tæ­ne. NFL har an­ket af­gø­rel­sen, som nu vil bli­ve be­hand­let af en fø­de­ral ap­pel­dom­stol. Ind­til an­kesa­gen er over­stå­et, vil Bra­dy kun­ne spil­le.

Tom Bra­dy fi k i går op­hæ­vet sin ka­ran­tæ­ne på fi re spil­le­da­ge. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.