PYT, JEG HJÆL­PER

Jan Pyt­li­ck blev fy­ret ef­ter sid­ste års EM, men har in­vi­te­ret kvin­delands­hol­det til træ­nings­sam­ling i Skopje, hvor han er kon­su­lent

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - STOR­SIND Tho­mas Idskov idskov@ sporten. dk OP­GA­VER I EF­TER­Å­RET Fo­to: Claus Fi­sker

Han blev fy­ret som træ­ner for kvin­delands­hol­det ef­ter sid­ste års hånd­bold- EM i Un­garn. Men selv­om bøl­ger­ne den­gang gik højt, har Jan Pyt­li­ck lagt stri­den bag sig.

» Jeg er ik­ke ty­pen, der bæ­rer nag, og er for­længst kom­met vi­de­re i mit liv. Der er fra min si­de in­gen bad fe­e­lings, « si­ger Jan Pyt­li­ck i te­le­fo­nen fra Ma­kedo­ni­en, hvor han nu er an­sat i et kom­bi­ne­ret job som kon­su­lent og as­si­stent­træ­ner i stor­klub­ben Vard­ar Skopje.

At hans ud­sagn stem­mer overens med vir­ke­lig­he­den, vid­ner den­ne be­mær­kel­ses­vær­di­ge hi­sto­rie om:

Det dan­ske A- lands­hold er i da­ge­ne 24.- 27. sep­tem­ber in­vi­te­ret til træ­nings­sam­ling i Ma­kedo­ni­ens ho­ved­stad med Jan Pyt­li­ck som vært og hans kvin­der i Vard­ar Skopje som mod­stan­der i to kam­pe.

Et godt for­hold

» Før vi i mid­ten af ok­to­ber spil­ler før­ste kamp i Champions Le­agu­e­grup­pe­spil­let, hav­de vi brug for at bli­ve te­stet mod en stærk mod­stan­der. For et par uger si­den rin­ge­de jeg der­for til Klavs Bruun Jør­gen­sen ( Pyt­li­cks land­stræ­ner- af­lø­ser, red.) og spurg­te, om han ik­ke hav­de lyst til at ta­ge sit lands­hold med her­ned, « si­ger Jan Pyt­li­ck.

Klavs Bruun Jør­gen­sen be­kræf­ter Jan Pyt­li­cks ud­læg­ning.

» Jan og jeg har al­tid haft et godt for­hold til hin­an­den. Så da han fo­re­slog, at vi på den­ne må­de kun­ne hjæl­pe hin­an­den, slog jeg til, « si­ger Klavs Bruun Jør­gen­sen og til­fø­jer:

» 14 da­ge se­ne­re skal vi jo spil­le EM- kva­li­fi­ka­tions­kam­pe mod Tyr-

24.- 27. SEP­TEM­BER:

Træ­nings­sam­ling i Skopje, Ma­kedo­ni­en

EM- kva­li­fi­ka­tions­kamp mod Tyr­ki­et i Aar­hus

EM- kva­li­fi­ka­tions­kamp i Portu­gal

8. OK­TO­BER:

11. OK­TO­BER:

23. NOVEM­BER- 1. DE­CEM­BER:

Træ­nings­sam­ling i Dan­mark

VM i

5.- 20. DE­CEM­BER:

Dan­mark ki­et og Portu­gal, mens vi i de­cem­ber del­ta­ger i VM på hjem­me­ba­ne. Der­for er et par kam­pe mod Vard­ar Skopje god træ­ning, « si­ger Klavs Bruun Jør­gen­sen.

God mod­ta­gel­se

Jan Pyt­li­ck ga­ran­te­rer, at det dan­ske lands­hold vil bli­ve godt mod­ta­get i Skopje.

» Træ­nings­for­hol­de­ne her­ne­de er glim­ren­de. Jeg hu­sker ud­mær­ket, da vi i 2008 spil­le­de EM her­ne­de. Det var fat­tigt. Men by og land er i dis­se år in­de i en po­si­tiv ud­vik­ling, som gi­vet­vis vil over­ra­ske spil­ler­ne på det dan­ske kvin­delands­hold, « si­ger Jan Pyt­li­ck.

Han på­be­gynd­te job­bet i Vard­ar Skopje i fe­bru­ar og har af­ta­le frem til som­me­ren 2017.

» Det er bå­de ud­for­dren­de og spæn­den­de at ar­bej­de her­ne­de. Men det er og­så me­get an­der­le­des end i Dan­mark. Li­ge nu er der for ek­sem­pel 40 gra­ders var­me. Men det er og­så spe­ci­elt, at jeg er her­ne­de ale­ne, mens fa­mi­li­en be­fin­der sig på Thurø. Vi for­sø­ger at se så me­get til hin­an­den som mu­ligt. Blandt an­det holdt vi som­mer­fe­ri­en sam­men. «

Uden Jør­gen­sen og Fi­sker

Mens Vard­ar Skopje til kam­pe­ne mod det dan­ske A- lands­hold stil­ler i stær­ke­ste op­stil­ling, må Klavs Bruun Jør­gen­sen und­væ­re blandt an­dre Li­ne Jør­gen­sen og Ma­ria Fi­sker.

» Da der i ka­len­de­ren ik­ke er ta­le om en ’ in­ter­na­tio­nal uge’, kan vi ik­ke for­lan­ge, at de skul­le få fri af de­res ru­mæn­ske klub ( CSM Bucu­re­sti, red.), « for­kla­rer Klavs Bruun Jør­gen­sen.

Jan Pyt­li­ck bæ­rer ik­ke nag over sin fy­ring som dansk land­stræ­ner. Tvær­ti­mod har han in­vi­te­ret kvin­delands­hol­det på træ­nings­op­hold i Ma­kedo­ni­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.