Mær­ket af pres­set

Se­re­na Wil­li­ams vil med fi na­le­sejr ved US Open skri­ve sig ind i hi­sto­ri­ebø­ger­ne som den blot fj er­de damesinglespiller, der vin­der al­le fi re Grand Slam- tur­ne­rin­ger i sam­me ka­len­der­år

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - US OPEN Tho­mas Idskov idskov@ sporten. dk Se­re­na Wil­li­ams

Al­le ten­ni­s­in­ter­es­se­re­de øj­ne er un­der Grand Slam- tur­ne­rin­gen US Open i New York ret­tet mod Se­re­na Wil­li­ams.

Det er der en spe­ci­el år­sag til. Eft er fi na­le­sej­re ved Au­stra­li­an Open, French Open og Wim­b­ledon vil hun med end­nu en tri­umf bli­ve den blot fj er­de damesinglespiller, der i sam­me ka­len­der­år vin­der al­le fi re Grand Slam- tur­ne­rin­ger. En be­drift kun Mau­re­en Co­nol­ly Brin­ker ( 1953), Mar­ga­ret Court ( 1970) og St­ef­fi Graf ( 1988) har præ­ste­ret.

Men den 33- åri­ge ame­ri­ka­ner lag­de eft er sin sejr på 7- 6, 6- 3 i an­den run­de over kva­li­fi ka­tions­spil­le­ren Kiki Ber­tens fra Hol­land ik­ke skjul på, at hun er mær­ket af for­vent­nings­pres­set.

» Jeg for­søg­te at hol­de fo­kus. Men un­der den­ne tur­ne­ring har jeg ind­til vi­de­re følt stør­re nervø­si­tet end nor­malt, « sag­de Se­re­na Wil­li­ams iføl­ge nyheds­bu­reau­et AP og til­fø­je­de:

» Det spil, jeg præ­ste­re­de, var ik­ke kønt, og selv­føl­ge­lig er jeg ik­ke til­freds med, at jeg la­ve­de 34 upro­vo­ke­re­de fejl. Men op­tak­ten til den­ne tur­ne­ring har væ­ret an­der­le­des for mig. He­le ti­den kon­fron­te­res jeg med spørgs­mål om, hvor­dan jeg har det med at kun­ne skri­ve ten­nis­hi­sto­rie. Det har di­stra­he­ret mig. «

In­gen let op­ga­ve

I aft en skal Se­re­na Wil­li­ams i kamp igen, når hun i tred­je run­de mø­der ver­dens­rang­li­stens num­mer 101, Bet­ha­nie Mat­tek- Sands, som hun i to tid­li­ge­re ind­byr­des op­gør end­nu ik­ke har tabt sæt imod.

» Bet­ha­nie er en stor fi gh­ter. Jeg ved, at hun vil gi­ve sig 300 pro­cent. Så jeg er for­be­redt på, at det ik­ke bli­ver no­gen let op­ga­ve, « sag­de Se­re­na Wil­li­ams iføl­ge WTAs hjem­mesi­de.

For­skel­li­ge stær­ke me­stre

Vin­der Se­re­na Wil­li­ams, sik­rer hun sin sejr num­mer 51 i 2015, hvor hun kun har tabt to kam­pe mod Pe­tra Kvi­tova ( i Madrid) og Be­lin­da Ben­cic ( i Tor­on­to).

» Sæ­so­nen i år har væ­ret fan­ta­stisk for mig. Det skyl­des ik­ke mindst mit sam­ar­bej­de med Pa­tri­ck Mou­ra­tog­lou ( fransk træ­ner, red.). Hans in­put har gi­vet mig ny in­spira­tion. Han har hjul­pet mig med at bli­ve me­re sta­bil og sæt­te nye mål. Hver kamp er nu for mig en lil­le fi na­le. Han for­be­re­der mig mi­nu­tiøst. Hver ene­ste de­tal­je om mod­stan­de­ren og un­der­la­get er alt sam­men på plads, in­den jeg går på ba­nen, « sag­de Se­re­na Wil­li­ams.

Men selv­om hun med en US Open- tri­umf kan vin­de kar­ri­e­rens 22. Grand Slam- ti­tel, fø­ler hun ik­ke, at hun er hi­sto­ri­ens bed­ste damesinglespiller.

» Det vil jeg ik­ke sid­de her og si­ge, at jeg er. Der er for­skel­li­ge me­stre i for­skel­li­ge pe­ri­o­der. Og tin­ge­ne for­an­drer sig, bå­de hvad an­går kraft , tek­nik og tek­no­lo­gi, « sag­de Se­re­na Wil­li­ams.

26. novem­ber kan hun op­le­ves på dansk grund i en kamp i Jy­ske Bank Boxen i Her­ning mod Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki. Det glæ­der hun sig til: » At jeg skal spil­le mod min bed­ste ve­nin­de, gør det ba­re end­nu me­re spæn­den­de. Det bli­ver uden tvivl svært at slå hen­de på hjem­me­ba­ne, men jeg vil gø­re mit bed­ste, for at det skal lyk­kes. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.