Skip­per Skræks søn til tops

Dan­ny van Pop­pel føl­ger i far­mands fod­spor

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Lars B. Jør­gen­sen lbj@ sporten. dk Fo­to: AFP

BUNKEGALOP

Man skal ik­ke stå tilbage for far­mand. Ik­ke uden vi­de­re. Men for Dan­ny van Pop­pel er må­le­stoks­for­hol­det sta­dig i se­ni­o­rs favør, selv om den 22- åri­ge hol­læn­der i går sik­re­de sig kar­ri­e­rens stør­ste sejr ved at vin­de 12. eta­pe i Vu­el­ta a Es­paña.

Fint nok. Men når far­mand hed­der Je­an- Paul van Pop­pel, er vin­der af ni etaper i Tour de Fran­ce og et til­sva­ren­de an­tal i Vu­el­ta a Es­paña plus fi­re i Giro d’Ita­lia, er man au­to­ma­tisk den lil­le.

Det er den slags hi­sto­rik, Dan­ny van Pop­pel sam­men med sin sto­re­bror, Boy, har dø­jet med gen­nem det me­ste af si­ne snart fi­re år som pro­fes­sio­nel. At væ­re søn af en tid­li- ge­re top­pro­fes­sio­nel med kæ­le­nav­net ’ Skip­per Skræk’ og til­li­ge ha­ve en hol­land­sk eks- lands­holds­ryt­ter som mor, læg­ger pres på.

Der­for var glæden og­så enorm, da Dan­ny van Pop­pel lyk­ke­des med dét, han kom til Spa­ni­en for. At vin­de en af de få etaper, hvor de hur­ti­ge folk får mu­lig­hed for at slå tur­bo­en til.

» Jeg vil­le ba­re vin­de i dag. Vi ar­bej­de­de det me­ste af da­gen sam­men med ita­li­e­ner­ne på Lam­pre, og til sidst fik vi så en vir­ke­lig god spurt ud af det, « lød det fra den un­ge hol­læn­der i mi­nut­ter­ne ef­ter at væ­re kom­met i mål.

Håb­løst

Helt an­der­le­des så det ud med Jo­hn De­gen­kolb, som fik pla­ce­ret sig håb­løst i fi­na­len.

De­gen­kolb, der hel­ler ik­ke for­må­e­de at vin­de en eta­pe i årets Tour de Fran­ce, ham­re­de for­bi­tret hån­den i sty­ret. Fru­stre­ret over at se må- ske næst­sid­ste chan­ce in­den sid­ste eta­pe i Madrid for­duf­te i di­sen over må­l­by­en Llei­da.

De­gen­kolb hav­de el­lers fan­ta­sti­ske kort på hån­den, da Dan­ny van Pop­pel blev ramt af et halv­fladt dæk med 11 km tilbage.

» Det var ik­ke en rig­tig punk­te­ring, men en si­ver. Jeg fik skif­tet hju­let me­get hur­tigt og kom tilbage i fel­tet, « lød det fra van Pop­pel, der ef­ter en me­get kræ­ven­de bjer­ge­ta­pe i An­dor­ra ons­dag, fik slap­pet en smu­le af ved at kø­re fra høj­der­ne i fyr­sten­døm­met til må­l­by­en i Catalonien.

Froo­me måt­te op­gi­ve

Eta­pen blev el­lers skudt i gang med nyhe­den om, at Tour- kon­gen Chris Froo­me måt­te op­gi­ve at stille til start, ef­ter at en MRI- scan­ning hav­de af­slø­ret et brud i fo­den.

Froo­me styr­te­de på den før­ste ki­lo­me­ter af ons­da­gens eta­pe og kom stærkt li­den­de i mål me­re end syv mi­nut­ter ef­ter Asta­nas ita­li­en­ske ko­met Fa­bio Aru, der frem­de­les kø­rer i Vu­el­ta­ens rø­de fø­rer­trø­je.

Som en bed­re Skip­per Skræk jub­ler Dan­ny van Pop­pel over sin sejr på gårs­da­gens eta­pe i Vu­el­ta­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.