Sa­ra Slott tog for­nem re­van­che for VM- ned­t­ur

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - DI­A­MOND LEAGUE Lars B. Jør­gen­sen lbj@ sporten. dk

Kort tid ef­ter at ha­ve mis­set en me­dal­je ved VM i Bei­jing tog Sa­ra Slott Pe­ter­sen re­van­che med en frem­ra­gen­de præ­sta­tion ved det store Di­a­mond League- stæv­ne i Zürich.

Det var tæt på ved VM. Og i går tog den dan­ske lø­ber end­nu et skridt mod dét, der kan glim­te af en va­ske­æg­te me­dal­je ved OL næ­ste som­mer, da det blev til en an­den­plads ved Di­a­mond League- stæv­net i Zürich.

Sa­ra Slott Pe­ter­sen for­må­e­de godt nok ik­ke at slå den ny­kå­re­de tjek­ki­ske ver­dens­me­ster Zuza­na Hej­nova, der vandt VM- re­van­che­stæv­net ak­ku­rat for snu­den af den 28- åri­ge dan­sker, der til gen­gæld end­te som en su­veræn to­er for­an Ge­or­gan­ne Mo­li­ne fra USA.

Re­sul­ta­tet var en op­mun­tring i sig selv. Dels for­di det var end­nu en top­p­pla­ce­ring, dels for­di ti­den 54,57 for de 400 m hæk­ke­løb er den fjer­de­bed­ste for Sa­ra Slott per­son­ligt.

Even­tyr af de stør­re

Me­re end no­get an­det har sæ­so­nen 2015 væ­ret et be­vis for, at hvis den dan­ske at­let hol­des ska­des­fri, kan hun ta­ge kam­pen op mod selv de bed­ste. Var det ik­ke for en tek­nisk fejl ved den 10. hæk, hvor Slott mi­ste­de et skridt og blev slå­et ud af ryt­me, kun­ne ti­den ha­ve væ­ret me­get tæt på ny per­son­lig re­kord.

Ik­ke de­sto min­dre har dan­ske­ren al mu­lig grund til at se tilbage på præ­sta­tio­nen i det hårdt be­sat­te løb med fuld til­freds­hed.

Sa­ra Slott Pe­der­sens an­den­plads var så­le­des num­mer tre i ræk­ken ved de Di­a­mond League- stæv­ner, hun har del­ta­get i i den­ne sæ­son. Og det, der mest af alt lig­ne­de en ut­ro­lig hi­sto­rie om et co­me­ba­ck ef­ter en bør­ne­fød­sel, har ta­get fart som et even­tyr af de stør­re i dansk idræts­hi­sto­rie.

Sa­ra Slott snup­pe­de an­den­plad­sen i Di­a­mond League- stæv­net i Zurich.

Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.