Mu­lig­he­der­ne hed­der nu McLaren el­ler Haas

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

END­NU ET PAR brik­ker i pus­le­spil­let om For­mel 1- fel­tet 2016 faldt i går på plads her i Mon­za. Wil­li­ams an­non­ce­re­de som for­ven­tet, at Valt­te­ri Bot­tas og Fe­lipe Mas­sa fort­sæt­ter, og der­med er end­nu to dø­re de­fi ni­tivt luk­ket for Kevin Magnus­sen.

I lø­bet af som­me­ren ven­te­de man­ge - in­klu­si­ve Magnus­sen – at Bot­tas vil­le afl øse lands­man­den Ki­mi Räik­kö­nen hos Fer­ra­ri. Der har der­for væ­ret for­skel­li­ge fø­le­re mel­lem Magnus­sens bag­land og Wil­li­ams- tea­met, men da Fer­ra­ri for to uger si­den med­del­te, at man fort­sæt­ter med Räik­kö­nen, stod det klart, at Bot­tas blev hos Wil­li­ams.

Wil­li­ams har der­for ik­ke væ­ret på Kevin Magnus­sens ra­dar de se­ne­ste uger, men al­li­ge­vel har gårs­da­gens an­non­ce­ring be­tyd­ning for dan­ske­ren. Jen­son But­ton var nem­lig i end­nu hø­je­re grad end Magnus­sen in­de i bil­le­det som Bot­tas- afl øser hos Wil­li­ams, men nu er eng­læn­de­ren ma­let op i et hjør­ne.

Hvis But­ton vil for­bli­ve i For­mel 1 - og det for­nem­mer jeg, han vil - har han ik­ke læn­ge­re no­gen al­ter­na­ti­ver til McLaren. I den op­tion, McLaren har på But­ton for 2016, er der ind­byg­get en mar­kant løn­stig­ning, men nu kan team­le­del­sen ro­ligt la­de op­tio­nen ud­lø­be og der­eft er dik­te­re But­ton en ny, bil­lig kon­trakt. MEN MAGNUS­SEN ER fort­sat et se­ri­øst al­ter­na­tiv til But­ton i McLa­rens 2016- pla­ner. Det er ty­de­ligt, at han sta­dig er po­pu­lær i tea­met, og der­for har man sik­ret sig en op­tion på ham for næ­ste sæ­son. Op­tio­ner kan for­læn­ges, men jeg for­står, at McLaren- le­del­sen har den­ne må­ned til at ta­ge en be­slut­ning, om det er Magnus­sen el­ler But­ton, der skal væ­re Fer­nan­do Alonsos team­kam­me­rat i 2016.

Stoff el Van­do­or­ne er eft er mi­ne op­lys­nin­ger ik­ke læn­ge­re in­de i bil­le­det. Men bel­gi­e­ren er lo­vet et avan­ce­ment, og det vil en­ten si­ge Magnus­sens nu­væ­ren­de re­ser­ve­kø­rer- job, en tjans i fre­dagstræ­nin­ger­ne hos et an­det team ( må­ske For­ce In­dia) el­ler må­ske et løbs­sæ­de i et min­dre team. KEVIN MAGNUS­SEN HAR i mod­sæt­ning til sid­ste år en for­nuft ig plan B, hvis But­ton får gen­valg. Det er sand­syn­lig­vis hos det nye Haas- team, der in­den for den nær­me­ste frem­tid vil an­non­ce­re Este­ban Gu­ti­er­rez som den ene kø­rer. Hvis McLaren- chan­cen glip­per, er Magnus­sen i po­le po­si­tion til det le­di­ge Haas- sæ­de, og hans chan­cer blev mar­kant for­ø­get i den­ne uge, da ame­ri­ka­ner­nes første­valg, Ni­co Hül­ken­berg, valg­te at for­ny sin aft ale med For­ce In­dia.

Jeg kan ik­ke rig­tig se an­dre mu­lig­he­der for Magnus­sen i For­mel 1- fel­tet 2016. Hos For­ce In­dia har man end­nu ik­ke an­non­ce­ret, hvem der skal væ­re Ni­co Hül­ken­bergs team­kam­me­rat, men jeg hø­rer, at man se­ne­st i Singapore om 14 da­ge vil med­dele, at Ser­gio Pe­rez fort­sæt­ter. DER ER I prin­cip­pet og­så et le­digt sæ­de hos Lo­tus, men her er frem­tids­ud­sig­ter­ne for he­le tea­met uhy­re usik­re. Det vil eft er min me­ning væ­re uklogt af Magnus­sen at sat­se sin For­mel 1- frem­tid på et team, der fi k si­ne bi­ler be­slag­lagt af fo­ge­den i sid­ste uge - og som in­gen ved, hvem ejer i næ­ste uge.

Ma­nor ven­tes at bli­ve et Mer­ce­des ’ ju­ni­o­r­team’ i 2016, og så går den ene plads til un­ge Pa­scal We­hr­le­in. MCLAREN EL­LER HAAS? Vi nær­mer os en af­gø­rel­se, men der vil sand­syn­lig­vis al­li­ge­vel gå mindst tre- fi re uger. før Kevin Magnus­sens For­mel 1- frem­tid er på plads.

An­tal­let af For­mel 1- mu­lig­he­der be­gyn­der at skrum­pe ge­val­digt for Kevin Magnus­sen, men der vil for­ment­lig gå tre- fi­re uger end­nu, før dan­ske­rens For­mel 1- frem­tid er på plads. Fo­to. EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.