Di­ver­se sport Na­dal på dansk tv

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - DA­VIS CUP Tho­mas Idskov idskov@ sporten. dk

Det er tæt på, at Dansk Ten­nis For­bund kan mel­de om ’ ud­solgt hus’ til Da­vis Cup- kam­pen mel­lem Dan­mark og stjer­nespæk­ke­de Spa­ni­en 18.- 20. sep­tem­ber i Oden­se Idræts­hal.

Men ten­ni­s­in­ter­es­se­re­de dan­ske­re, der ik­ke når at få fat i en bil­let, be­hø­ver ik­ke fortviv­le. Al­le fem kam­pe ( to sing­ler fre­dag, en doub­le lør­dag og to sing­ler søn­dag) trans­mit­te­res nem­lig di­rek­te på TV3 Sport.

» Det er vi na­tur­lig­vis gla­de for. Da­vis Cup- lands­hol­det fortje­ner mas­siv op­bak­ning og op­mærk­som­hed. Tv- af­ta­len og der­af li­ve- trans­mit­te­rin­gen be­ty­der, at rig­tig man­ge dan­ske­re kan føl­ge ud­vik­lin­gen i Oden­se bold for bold, li­ge­som DTFs kom­merci­el­le am­bi­tio­ner for­stær­kes, « si­ger DTFs di­rek­tør Su­ne Ir­gens Alen­kær.

Han er til gen­gæld ær­ger­lig over, at det dan­ske hold ik­ke får lov til at spil­le land­skam­pen på det lyn­hur­ti­ge Tar­af­lex- un­der­lag, som man i fjor be­sej­re­de Mol­d­ova på.

» Det in­ter­na­tio­na­le ten­nis­for­bund har gi­vet os for­bud mod at bru­ge det­te un­der­lag, da det til top­tur­ne­rin­ger blev ud­fa­set i 2009. Nu skal vi i ste­det spil­le kam­pen på det lang­som­me­re Deco Turf. For det før­ste svæk­kes vo­res mu­lig­he­der for at gi­ve spa­ni­er­ne kamp til stre­gen, for­di de tri­ves bed­re på det­te un­der­lag. Og for det an­det kræ­ver ned­læg­nin­gen af un­der­la­get en ek­straud­gift på mel­lem 75.000 og 80.000 kro­ner, « si­ger Su­ne Ir­gens Alen­kær.

Først 8. sep­tem­ber bli­ver hol­de­ne til Da­vis Cup- land­skam­pen, hvor vin­de­ren fast­hol­der sin po­si­tion i tur­ne­rin­gens næst­bed­ste di­vi­sion, of­fent­lig­gjort.

Men me­get ty­der på, at Spa­ni­en stil­ler med en stjerne som den tid­li­ge­re ver­dens­rang­li­ste- et­ter og Grand Slam- vin­der, Ra­fa­el Na­dal, der skal i ak­tion, hvis han øn­sker at re­præ­sen­te­re Spa­ni­en ved næ­ste års OL i Rio de Ja­neiro.

Ef­ter juli må­neds Ger­man Open i Ham­borg sag­de Ra­fa­el Na­dal, at han var in­ter­es­se­ret i at stille op, men at del­ta­gel­se kræ­ver en ud­ta­gel­se.

Des­u­den har spa­ni­er­ne bedt Dansk Ten­nis For­bund om at ind­lo­ge­re spil­ler­ne på det bed­ste ho­tel i Oden­se, hvor de vil ha­ve en af­de­ling for sig selv. Det­te in­di­ke­rer, at man ik­ke har i sin­de at stille med et Blands­hold.

» Det er kor­rekt. Men lad mig un­der­stre­ge at spa­ni­er­ne hver­ken er kom­met med uri­me­li­ge el­ler kruk­ke­de fo­re­spørgs­ler, « si­ger Su­ne Ir­gens Alen­kær.

Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.