LANGSKUDDEDENSIKRE DEN FAVORABLE T

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

EM- KVA­LI­FI­KA­TION, KLOK­KEN 20: 45

PO­LEN TA­BER MED MAK­SI­MALT ÉT MÅL

DAN­MARK 1. DI­VI­SION, KLOK­KEN 18: 30 OU­RE VIN­DER KAM­PEN

Set med dan­ske bril­ler er den med af­stand vig­tig­ste kamp i dag na­tur­lig­vis den i Par­ken, hvor op­gø­ret mod Albanien bli­ver en ret­tes­nor for de dan­ske mu­lig­he­der for at nå til EM i Frankrig.

Men skal man tro Od­dset­spil­ler­ne, kom­mer det til at gå godt for Dan­mark i aft en. Me­re end 70 pro­cent af al­le ind­skud kom­mer på dansk sejr, mens blot 20 pro­cent af om­sæt­nin­gen lig­ger på ude­sej­ren til al­ba­ner­ne.

» Med et ud­solgt Par­ken i ryg­gen vil det dan­ske lands­hold få so­lid op­bak­ning, og selv uden Chri­sti­an Erik­sen er de dan­ske gam­b­le­re alt­så over­be­vi­ste om, at Dan­mark hen­ter de tre livsvig­ti­ge po­int på vej­en mod Frankrig, « for­tæl­ler Hans- Hen­rik Busk Stie fra Dan­ske Spil.

Dan­mark er i skri­ven­de stund fa­vo­rit hos book­ma­ker­ne i odds om­kring 1,60 mod cir­ka 6,50 på al­ba­ner­ne.

EM- KVA­LI­FI­KA­TION, KLOK­KEN 20: 45 AR­ME­NI­EN TA­BER IK­KE KAM­PEN

Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.