SÅ­DAN KOM­MER DU VI­DE­RE

Kend­te al­ko­ho­li­ke­re til Jes Dorph:

BT - - VOORZIJDE PAGINA - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk

Den po­pu­læ­re tv- vært Jes Dorp­hPe­ter­sen har op­lyst, at han har al­ko­hol­pro­ble­mer, og at han

skal i be­hand­ling.

» Jeg har i pe­ri­o­der haft et for stort al­ko­hol­for­brug. Af hen­syn til min fa­mi­lie, mit job og mig selv er det der­for nu nød­ven­digt, at jeg ta­ger en pau­se og ta­ger imod be­hand­ling for at bli­ve helt rask. Jeg er selv­føl­ge­lig ked af ti­m­in­gen, for jeg var rig­tig glad for at væ­re kom­met godt i gang på ’ Go’ aft en Dan­mark’, men li­ge nu gæl­der det om at bli­ve fi t for fi ght, « skrev han ons­dag i en pres­se­med­del­se.

Hvil­ken ’ be­hand­ling’ der er ta­le om, vi­des ik­ke. Men den mest be­nyt­te­de al­ko­hol­be­hand­ling i Dan­mark er en så­kaldt Min­neso­ta- kur. Det fo­re­går ty­pisk på to må­der: En­ten som et dag­til­bud over seks uger, hvor man fort­sat kan bo hjem­me – det sker f. eks. på Fre­de­riks­berg- cen­te­ret på Fre­de­riks­berg. El­ler i døgn­be­hand­ling, hvor man er in­ter­ne­ret i fi re- seks uger – som f. eks. på Tje­le, der har seks for­skel­li­ge be­hand­lings­cen­tre rundt om i lan­det.

Beg­ge be­hand­lin­ger be­gyn­der med en sam­ta­le, hvor pa­tien­ten og per­so­na­let af­stem­mer de­res for­vent­nin­ger til op­hol­det.

» Nog­le kom­mer jo her­til med en idé om, at de skal læ­re kun at drik­ke fi re- fem gen­stan­de om da­gen i ste­det for ty­ve. Så si­ger vi, at det kan vi ik­ke rig­tigt hjæl­pe med, « si­ger Fre­de­riks­berg- cen­te­rets di­rek­tør Mor­ten Dals­gaard.

Be­hand­lings­cen­tre­ne ar­bej­der heni­mod at pa­tien­ten skal læ­re at bli­ve fuld­stæn­dig afh ol­den­de – alt­så ik­ke drik­ke al­ko­hol over­ho­ve­det. Det sker mest i grup­pe­ar­bej­de med an­dre pa­tien­ter un­der vej­led­ning af en al­ko­hol- te­ra­pe­ut, som ty­pisk selv er er æd­ru al­ko­ho­li­ker, der eft er­føl­gen­de har ta­get en te­ra­pe­ut- ud­dan­nel­se. Her kan man bli­ve bedt om at for­tæl­le i de­tal­jer om si­ne druk­tu­re for de an­dre pa­tien­ter, og det er ik­ke ual­min­de­ligt, at folk bry­der græ­den­de sam­men.

Ik­ke et luksu­s­op­hold

Der er og­så fored­rag med læ­ger og psy­ko­lo­ger. En be­hand­ling i dag­til­bud ko­ster ca. 30.000 kr., mens en in­ter­nat­be­hand­ling ko­ster ca. 100.000 kr. Selv om det er dyrt, fø­les det ik­ke som et luksu­s­op­hold for pa­tien­ter­ne. Hvis man er i in­ter­nat­be­hand­ling, skal man ty­pisk de­le væ­rel­se med en an­den pa­tient, og man skal hjæl­pe med ren­gø­ring og op­vask. Det kan vir­ke yd­my­gen­de at sku­re lo­kum­mer, men det sker alt sam­men for, at man ik­ke skal iso­le­re sig. Men bli­ver og­så op­for­dret til at gå til mø­der i AA, Ano­ny­me Al­ko­ho­li­ke­re, på egen hånd.

» Det, de læ­rer hos os, skal de jo hjem og im­ple­men­te­re der­hjem­me. Vi kø­rer et seks ugers for­løb, hvor man er her fem ti­mer hver dag, og man skal mø­de op, og man må ik­ke væ­re på­vir­ket. Hvis folk mø­der be­ru­se­de op de før­ste uger, vil vi nok si­ge, at så be­gyn­der vi for­fra. Men sker det se­ne­re og gen­tag­ne gan­ge,

Man­ge for­bin­der al­ko­ho­li­ke­re med en sprit­ter på en bænk, men det er et få­tal af al­ko­ho­li­ker­ne, der er så­dan Di­rek­tør Mor­ten Dals­gaard

Fre­de­riks­berg- cen­te­ret

må vi nok er­ken­de, at pa­tien­ten sim­pelt­hen ik­ke har for­stå­et, hvad det hand­ler om. De fl este af dem, der har et al­ko­hol­pro­blem, er jo vant til at pas­se et ar­bej­de og kø­rer hjem på Hels­in­gør- mo­tor­vej­en hver aft en, og så er det må­ske ik­ke nød­ven­digt med døgn­be­hand­ling. Cir­ka to tred­je­de­le er sta­dig æd­ru eft er et år. «

Er man så hel­bredt eft er så­dan et op­hold?

» Vo­res op­ga­ve er at gi­ve folk nog­le værk­tø­jer, de kan ta­ge med hjem, og så skal de selv ar­bej­de vi­de­re med det re­sten af de­res da­ge. Du kan jo hel­ler ik­ke slip­pe af med suk­ker­sy­ge, men du kan leve okay med den, hvis du over­hol­der nog­le be­stem­te ko­st­råd. Og når man har væ­ret æd­ru et styk­ke tid, så be­gyn­der den der tan­ke om, hvor­vidt man kan be­gyn­de at drik­ke igen, sim­pelt­hen at bli­ve uin­ter­es­sant. «

Har kend­te men­ne­sker et sær­ligt pro­blem, når de kom­mer i be­hand­ling?

» Nej, de bli­ver be­hand­let som al­le an­dre i vo­res sy­stem, og der er jo hel­ler ik­ke for­skel på det pro­blem, de har. Det er og­så min op­le­vel­se, at det er li­ge præ­cis det, de ger­ne vil – at bli­ve be­hand­let som al­le an­dre. Nog­le gan­ge har kendt­he­den og­så væ­ret med til at fast­hol­de dem i al­ko­hol­pro­ble­met. «

Det kan hjæl­pe an­dre

» Når så­dan en som Jes Dorph står frem og er­ken­der, at han har et al­ko­hol­pro­blem, kan det hjæl­pe an­dre. Han er jo en, som gud og hver­mand ken­der og har til­lid til, og det kan få nog­le til at er­ken­de, at de selv har det sam­me pro­blem. For det er der rig­tig man­ge, der har. Man­ge for­bin­der al­ko­ho­li­ke­re med en sprit­ter på en bænk, men det er et få­tal af al­ko­ho­li­ker­ne, der er så­dan. «

» 95 pct. af al­ko­ho­li­ker­ne har go­de job og børn og æg­te­fæl­ler li­ge­som de fl este an­dre. Det ram­mer i fl æng høj og lav og helt uafh æn­gigt af hud­far­ve og ind­komst. Sund­heds­sty­rel­sen me­ner, at hver fem­te vok­sen drik­ker for me­get, hver tien­de drik­ker så me­get, at det er et pro­blem for ham/ hen­de og fa­mi­li­en, og hver ty­ven­de har et be­hand­lings­kræ­ven­de pro­blem, der kan en­de med at slå per­so­nen ihjel. Og al­le de syg­dom­me, al­ko­ho­len med­fø­rer, ko­ster jo kas­sen for sam­fun­det, så der er man­ge pen­ge at spa­re, hvis fl ere al­ko­ho­li­ke­re bli­ver æd­ru, « si­ger Mor­ten Dals­gaard.

Bil­led­tekst

Fo­to: Tho­mas Lek­feldt Den er­far­ne tv- vært Mor­ten An­ker­dal er­stat­ter Jes Dorph- Pe­ter­sen på ’ Go’ af­ten Dan­mark’. Fo­to: Tho­mas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.