Mor­tens (må­ske) sid­ste aft en

Kam­pen mod Albanien kan bli­ve Mor­ten Ol­sens sid­ste af be­tyd­ning i Par­ken. Her er fem af de mest min­de­vær­di­ge fra hjem­me­ba­nen gen­nem 15 år

BT - - EM - KVALIFIKATIONSKAMP - Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ sporten. dk Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Mor­ten Ol­sen har op mod 10 må­ne­der tilbage som dansk land­stræ­ner, men i af­ten kan han gå ind til sin sid­ste be­ty­den­de kamp i Par­ken.

Ef­ter 15 år, 36 kva­li­fi­ka­tions­kam­pe og utal­li­ge ti­mer på først træ- bæn­ke­ne og nu de me­re mo­der­ne læ­der­sæ­der på si­de­linj­en, kan det væ­re sid­ste gang, land­stræ­ne­ren for al­vor får dug­ge­de bril­ler på hjem­me­ba­nen, når Albanien kom­mer på be­søg til en vig­tig EMkva­li­fi­ka­tions­kamp.

Men ik­ke over­ra­sken­de nedt­o­ner Mor­ten Ol­sen det fak­tum. Så­dan er han. Li­geg­lad med alt det udenom. I hvert fald udadtil.

» Det er må­ske min sid­ste be­ty­den­de kamp. Og der­for tæn­ker jeg hel­ler ik­ke over det. Det tæn- ker jeg over­ho­ve­det ik­ke på. Det er ik­ke det, der er vig­tigt. Det vig­ti­ge er, at du kva­li­fi­ce­rer dig, « si­ger Mor­ten Ol­sen.

Store op­le­vel­ser

Han har ret i, at det er ’ må­ske’, for hvis nu Dan­mark må ud i play­of­f­kam­pe for at kom­me med til EM i Frankrig om et år, skal han de­r­ind igen. Og der er og­så ven­skabs­kam­pe for­u­de. Men det er ik­ke det, der tæl­ler. Det er de vig­ti­ge kam­pe. Det er og­så dem, han selv hu­sker.

» Jeg sy­nes hel­dig­vis, der har væ­ret man­ge store op­le­vel­ser for mig i Par­ken. Som spil­ler el­ler træ­ner er det al­tid de af­gø­ren­de øje­blik­ke. Det kan og­så væ­re midt i en kva­li­fi­ka­tion. Hvis du kan kva­li­fi­ce­re dig som mod Sve­ri­ge og Portu­gal in­de i Par­ken – el­ler i den før­ste mod Island. Hvor 12. man­den er med, og du har den der be­ru­sen­de fø­lel­se over, at der er nog­le, der står der­u­de og hjæl­per, og at vi har vun­det sam­men. Det vig­tig­ste i top­fod­bold er ik­ke træ­ne­ren – det er spil­ler­ne og til­sku­er­ne. Det er dem, vi spil­ler for, « si­ger Mor­ten Ol­sen.

Og så ven­der han igen tilbage fra at væ­re men­ne­sket Mor­ten Ol­sen til at væ­re træ­ne­ren og ana­ly­ti­ke­ren Mor­ten Ol­sen.

» Det er ’ me­mory la­ne’, det er op­le­vel­ser, det er no­get, der var en­gang. Det vig­tig­ste er det, der kom­mer. Det er me­get me­re spæn­den­de, « si­ger land­stræ­ne­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.