Vi skal skil­les

Eft er 20 års æg­te­skab går fi lmin­struk­tør Lars von Tri­er og hu­stru­en Ben­te Tri­er fra hin­an­den

BT - - NYHEDER - Mads Korsager mkn@ bt. dk

SKILS­MIS­SE

Fil­min­struk­tø­ren Lars von Tri­er har sans for dra­ma­tik. Som i si­ne fi lm, så­le­des og­så i pri­vat­li­vet.

Sent i aft es, mens lands­hol­det i fod­bold net­op hav­de ta­get hul på an­den halv­leg mod Albanien i den vig­ti­ge EMkva­li­fi ka­tions­kamp, tik­ke­de en med­del­el­se ind på lan­dets re­dak­tio­ner.

» Ben­te Tri­er og Lars von Tri­er har eft er 20 års æg­te­skab ta­get den fæl­les be­slut­ning, at de går fra hin­an­den. «

Så­dan lød den kort­fat­te­de med­del­el­se fra Ham­mer PR & Kom­mu­ni­ka­tion, der var un­der­skre­vet Chri­stel Ham­mer. I med­del­el­sen lød det og­så, at hver­ken Ben­te Tri­er el­ler Lars von Tri­er hav­de yder­li­ge­re kom­men­ta­rer.

Gift i 1997

» Jeg har kendt Lars i 25 år. Det er der­for, det er mig der hjæl­per med at få med­del­el­sen sendt ud, « for­kla­rer Chri­stel Ham­mer.

Par­ret blev gift i 1997 og si­den da har Ben­te Tri­er, der op­rin­de­ligt hed Frø­ge til ef­ter­navn, ledsa­get sin mand op ad den rø­de lø­ber til fl ere vig­ti­ge fi lm­festi­va­ler i ind- og ud­land. Can­nes og Ber­lin er blot to af de ste­der, hvor par­ret har op­t­rå­dt sam­men. Det var og­så Ben­te Tri­er, der i 2010 på veg­ne af sin mand modt­og de tre dan­ske Bo­dil- sta­tu­et­ter, som fi lmen ‘ An­ti­christ’ fi k.

Lars von Tri­er, der fi k sit ade­li­ge mel­lem­navn i sjov på fi lm­sko­len og se­ne­re tog det til sig per­ma­nent, er bredt an­er­kendt som en af ver­dens helt store fi lm­ska- be­re. I år 2000 vandt han De Gyld­ne Pal­mer ved fi lm­festi­va­len i Can­nes og har og­så hjem­bragt fl ere sær­pri­ser og tek­ni­ske pri­ser fra den to­ne­an­gi­ven­de eu­ro­pæ­i­ske fi lm­festi­val.

’ Ri­get’

På den hjem­li­ge sce­ne slog han for al­vor igen­nem med tv- suc­ce­sen ’ Ri­get’ fra 1994. Se­ne­re var han med til, blandt an­det sam­men med in­struk­tørkol­le­ga­en Tho­mas Vin­ter­berg, at ud­vik­le dog­me- kon­cep­tet, der op­sat­te en ræk­ke spil­le­reg­ler for fi lm­ska­bel­sen. Det kom der en lang ræk­ke præ­mi­e­re­de fi lm ud af, blandt an­det Tho­mas Vin­ter­bergs ’ Fe­sten’.

In­ter­na­tio­nalt bra­ge­de han igen­nem med stor­fi lme­ne ’ Bre­aking the Wa­ves’ samt ’ Dan­cer in the Dark’.

Lars von Tri­er blev gift med Ben­te Tri­er, eft er han spon­tant i 1996 mød­te hen­de og be­slut­te­de sig for at fri på ste­det. Hun sag­de ja. På det tids­punkt var hun hans dat­ters sko­le­læ­rer. Lars von Tri­er var på det tids­punkt gift med Cæ­ci­lia Hol­bek Tri­er, men blev kort eft er skilt fra hen­de. Han har to søn­ner med Ben­te Frø­ge.

Lars von Tri­er og Ben­te Tri­er har be­slut­tet at gå hver til sit. Her ses par­ret ved Ber­lin Film Festi­val i 2014. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.