Ja, Thor­ning har det, der skal til

BT - - DEBAT - PE­TER NE­DER­GAARD Pro­fes­sor i po­li­tisk vi­den­skab, KU

til for at væ­re en god fl ygt­nin­ge­høj­kom­mis­sær, er et godt in­ter­na­tio­nalt kon­tak­t­net, du skal ha­ve haft en top­post i det med­lem­sland, du kom­mer fra, og du skal ha­ve vist, at du kan be­gå dig på de bo­ne­de gul­ve og i in­ter­na­tio­nal sam­men­hæng – og al­le tre ting op­fyl­der Thor­ning til ful­de. Det vi­ste hun ty­de­ligst un­der hen­des va­re­ta­gel­se af det dan­ske EU- for­mand­skab i 2012. Det var en suc­ces, og det er hen­des vig­tig­ste me­rit. Det var der, hun

DET, DER SKAL

blev lagt mær­ke til uden­lands. Bå­de som EU- for­mand og eft er­føl­gen­de har hun væ­ret rundt at snak­ke med eu­ro­pæ­i­ske le­de­re, og hun har og­så haft kon­tak­ter til in­ter­na­tio­na­le stats­mænd som Ba­ra­ck Oba­ma osv.

det, hun skul­le, godt. Det var og­så der­for, at hun sid­ste som­mer blev kan­di­dat til Det Eu­ro­pæ­i­ske Råd.

THOR­NING HAR GJORT

et af de lan­de, der ta­ger imod al­ler­fl est fl ygt­nin­ge og har væ­ret det i man­ge år, og vi er et af de lan­de, der be­hand-

DER­U­D­OVER ER DAN­MARK

ler fl ygt­nin­ge al­ler­bedst. Det er jo der­for, at man­ge fl ygt­nin­ge ger­ne vil her­til. Der er ik­ke no­gen, der kan kom­me og si­ge, at vi ik­ke fø­rer en or­dent­lig fl ygt­nin­gepo­li­tik set ud fra FNs Flygt­nin­ge­høj­kom­mis­sa­ri­ats syns­punkt, for det har vi gjort i al­le åre­ne. Og så er vi og­så stor­bi­drag­sy­der til FN- or­ga­ni­sa­tio­ner­ne. Vi er blandt de mest FN- ven­li­ge lan­de, og der­for har vi og­så få­et vir­ke­lig man­ge FN- po­ster gen­nem ti­den.

at ha­ve en stor vi­den om fl ygt­nin­ge­spørgs­mål, for det får hun hur­tigt sat sig ind i.

HUN BE­HØ­VER IK­KE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.