Nej, Hel­le kan ik­ke no­get sær­ligt

BT - - DEBAT - JARL COR­DUA

Ra­diovært og kom­men­ta­tor

da en stærk kan­di­dat til po­sten som FNs fl ygt­nin­ge­høj­kom­mis­sær, men det der med at væ­re for­hand­ler på det ni­veau, er jeg lidt i tvivl om. Hun har al­drig vist, at hun er god til at for­hand­le. Hvad var det li­ge for no­gen aft aler, hun for­hand­le­de i hus som stats­mi­ni­ster? Jeg har svært ved at se hen­de som en de­al­ma­ker. Som fl ygt­nin­ge­høj­kom­mis­sær skal hun ud at ban­ke på og få pen­ge op af lom­mer­ne på an­dre lan­des re­ge­r­in-

HEL­LE THOR­NING- SCH­MIDT ER

ger. Det er jeg ik­ke over­be­vist om, at hun vil væ­re god til.

på, at Thor­nings net­værk er stort, og det er me­get godt, men hun har al­tid holdt sig langt væk fra he­le det po­li­ti­ske ma­skin­rum. Når det var en lil­le smu­le tek­nisk, så var det al­le mu­li­ge an­dre, der mød­te frem, bl. a. den nu­væ­ren­de for­mand S- for­mand. So­ci­al­de­mo­kra­ti­ske par­ti­le­de­re har fak­tisk en tra­di­tion for at væ­re dyg­ti­ge for­hand­le­re, men jeg har svært ved at se, hvor Thor­nings ene­stå­en­de kva­li­tet på det punkt er.

JEG ER MED

dyg­ti­ge me­d­ar­bej­de­re i en bu­tik som FN, så hun skal nok kla­re sig, men jeg for­ven­ter mig ik­ke no­get ek­stra­or­di­nært. Thor­ning er en or­di­nær po­li­ti­ker, som er god til nog­le ting, men på det jæv­ne med man­ge an­dre. Hun er god til at per­for­me, mø­de folk, fær­des i in­ter­na­tio­na­le kred­se, lig­ne en mil­li­on, få op­mærk­som­hed, og så er hun ik­ke ube­ga­vet. Men hun er jævnt dår­lig til at hol­de ta­le, til at sæt­te en po­li­tisk ret­ning og til at for­hand­le og tæn­ke po­li­tik. Hun var ik­ke no­gen stor po­li­tisk le­der. Det sy­nes hver­ken SF, R el­ler for den sags skyld ret man­ge i S.

DER ER MAN­GE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.