STØJBERGS ROLLE SOM BARSK

Re­ge­rin­gen Søs Ma­rie Serup

BT - - DEBAT - Di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

Ud­læn­din­ge-, in­te­gra­tions- og bo­lig­mi­ni­ster In­ger Støj­berg brag­te helt be­vidst re­ge­rin­gen i min­dre­tal, da hun øn­ske­de at gen­be­hand­le 2500 sa­ger om dansk stats­bor­ger­skab.

Hvor­for? Kun Fol­ke­tin­get kan be­vil­ge dansk stats­bor­ger­skab. Der­for skal selv fær­dig­be­hand­le­de an­søg­nin­ger om stats­bor­ger­skab på et egent­ligt lov­for­slag, som skal ved­ta­ges i fol­ke­tings­sa­len, før folk kan få det rød­be­de­far­ve­de pas. Men når der ud­skri­ves valg, så bort­fal­der al­le lov­for­slag, og så skal de gen­frem­sæt­tes eft er val­get. In­ger Støj­berg men­te i for­vej­en, at ind­føds­rets­ud­val­get hav­de væ­ret for rund­hån­det med at gi­ve dis­pen­sa­tio­ner til dem, der ik­ke le­ve­de op til de for­mel­le krav, men som f. eks. led af po­st­trau­ma­tisk stress. Hun hav­de gan­ske en­kelt ik­ke lyst til, at et af de før­ste lov­for­slag, hun skul­le frem­sæt­te som ny mi­ni­ster, hand­le­de om at gi­ve stats­bor­ger­skab til nog­le, der ik­ke op­fyld­te al­le krav. Krav, som Støj­berg i øv­rigt vil ha­ve skær­pet. In­ger Støj­berg kun­ne ik­ke væl­ge, hvad slags­må­let skul­le hand­le om, men kun hvem hun vil­le slås med. Hun valg­te at hol­de sig go­de ven­ner med DF og bli­ve ue­nig med ven­stre­fl øj­en og LA. Det vil næp­pe væ­re sid­ste gang, det sker.

Var det klogt? ge i for­hold til de­res respek­ti­ve me­nig­he­der. Men de præ­di­ker og­så for at be­gej­stre og for­ar­ge me­re end for at om­ven­de.

Hvad skal Støj­berg pas­se på? Vi ken­der al­le sam­men for­hørs­me­to­den ’ good cop, bad cop’, hvor én be­tjent er ven­lig og den an­den barsk. In­ger Støj­berg skal pas­se på med at fal­de i ka­te­go­ri­en ’ evil cop’ - alt­så de­ci­de­ret ond­skabs­fuld. Det er for­bav­sen­de nemt at bran­de et men­ne­ske som kold, dum, ond - el­ler hvad det nu skal væ­re. Og selv­om jeg nu får en mas­se mænd på nak­ken, så vil jeg al­li­ge­vel til­fø­je, at magt­ful­de kvin­der oft e bli­ver hu­man bran­det som alt fra dår­li­ge mødre til kol­de sild. Når man oven i kø­bet er ung, smuk, rød­hå­ret og tals­mand for en ben­hård kurs over for ud­læn­din­ge, så skal man nær­mest kun­ne tryl­le for at und­gå at bli­ve ud­råbt som heks.

Hvor­dan kan hun und­gå det? Vi har al­le­re­de set før­ste skridt, nem­lig da Støj­berg tog på be­søg i fl ygt­nin­ge­lej­re i Mel­le­mø­sten og sag­de, at hun da hav­de lyst til at ta­ge dem al­le sam­men med hjem. Det var et sig­nal om, at der ban­ker et hjer­te in- den i den bar­ske mi­ni­ster. Og al­li­ge­vel fi k hun sam­ti­dig sagt, at de ik­ke skul­le til Dan­mark. Men helt over­ord­net må man si­ge, at hvis In­ger Støj­berg væl­ger at væ­re mi­ni­ste­ren, der kun nid­kært vog­ter græn­se­bom­men, så kom­mer hun al­drig ud af rol­len igen. Men hvis hun hu­sker, at hen­des an­svars­om­rå­de og­så dæk­ker over bå­de in­te­gra­tion og bo­li­ger - og at man vel at mær­ke kan ar­bej­de in­den for de to fel­ter uden nød­ven­dig­vis at ind­le­de al­le over­vej­el­ser med stram­nin­ger, krav og la­ve­re øko­no­mi­ske ram­mer - så kan hun bran­de sig selv som en gam­mel­dags ( på den go­de må­de) in­den­rigs­mi­ni­ster. In­ger Støj­berg har den umu­li­ge op­ga­ve at brem­se ver­dens vold­som­me fl ygt­nin­ge­strøm­me med vær­dipo­li­tik, men hun skal og­så over­le­ve som po­li­tisk brand. De to op­ga­ver er svært for­e­ne­li­ge.

Po­li­tisk kom­men­ta­tor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.