’’

BT - - DEBAT -

Fol­ke­tings­val­get tal­te sit ty­de­li­ge sprog: Et fl er­tal i den dan­ske be­folk­ning stem­te for en stram kurs over for fl ygt­nin­ge og ind­van­dre­re. Så Støj­berg har i hvert fald valgt en linje, der un­der­støt­tes af fol­kets man­dat. Og det bli­ver ik­ke sid­ste gang, den­ne re­ge­ring kom­mer i min­dre­tal - hel­ler ik­ke sid­ste gang, den gør det med vil­je. Støjbergs tak­ti­ske ma­nøv­re er sym­bol­po­li­tik, men det vi­ser væl­ger­ne, at man hel­le­re vil li­de et pin­ligt ne­der­lag end vi­ge fra den kurs, man lo­ve­de. Man kan reg­ne med Støjbergs hår­de kurs!

Er den upro­ble­ma­tisk? Ab­so­lut ik­ke. Der er in­ter­ne lom­mer af ue­nig­hed i Ven­stre. De er hver­ken store el­ler ind­fl ydel­ses­ri­ge, men de er der. Jeg sy­nes og­så, det er værd at no­te­re sig, at stats­mi­ni­ste­ren, der el­lers fl it­tigt be­nyt­ter Fa­ce­book, ik­ke har yt­ret sig om det tema, som er på al­les læ­ber i den­ne uge. Og så skal man pas­se på med at lø­be om kap med DF om, hvem der først kan luk­ke græn­se­bom­men. Det kan DF. Hver gang. Til gen­gæld kun­ne Støj­berg ik­ke øn­ske sig en bed­re ek­stern fj en­de end Politikens che­fre­dak­tør Bo Li­de­gaard. Og det sam­me gæl­der for ham. Når de to lå­ser hin­an­den i en gen­si­dig vær­di­kamp, så vin­der de beg-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.