SÅ­DAN FÅR THOR

De kom­men­de uger by­der på et hav af mø­der og kræ­ver diplo­ma­tisk snil­de, hvis Hel­le Thor­ning- Sch­midt skal bli­ve FNs næ­ste flygt­nin­ge­høj­kom­mis­sær

BT - - NYHEDER - In­ge­li­se Skryd­strup isk@ bt. dk Hel­le Thor­ning- Sch­midt

PO­LI­TIK PÅ TOP­PLAN

Po­li­tisk tæft, char­me og selv­til­lid bli­ver vig­ti­ge pa­ra­me­tre, hvis det den­ne gang skal lyk­kes Hel­le Thor­ning- Sch­midt at få en in­ter­na­tio­nal top­post.

Da hun blev nævnt som kan­di­dat til po­sten som for­mand for EU- Kom­mis­sio­nen, lyk­ke­des det ik­ke at kø­re sej­ren i hus. Men da hun i går blev præ­sen­te­ret som Dan­marks kan­di­dat til po­sten som FNs høj­kom­mis­sær for flygt­nin­ge, lød det næ­sten som om, den sag al­le­re­de er fik­set, selv­om be­slut­nin­gen først bli­ver truf­fet i lø­bet af ef­ter­å­ret.

Lars Løk­ke Ras­mus­sen lag­de på pres­se­mø­det ik­ke skjul på, at han bå­de hå­ber og tror på, at det vil lyk­kes at for Hel­le Thor­ning- Sch­midt at bli­ve valgt.

» Vi har kæm­pet mod hin­an­den for at nå det sam­me job. Men nu vil vi stå sam­men si­de om si­de for at sik­re, at Dan­mark får end­nu en in­ter­na­tio­nal top­post. Hel­le Thor­ning- Sch­midt er den bed­ste kan­di­dat uan­set par­ti­far­ve, « lød det fra Lars Løk­ke Ras­mus­sen.

60 mil­li­o­ner på flugt

Ef­ter Hel­le Thor­nings exit som stats­mi­ni­ster og so­ci­al­de­mo­kra­tisk par­ti­for­mand har de fle­ste spå­et, at det kun vil­le væ­re et spørgs­mål om tid, før hun blev bragt i spil til en in­ter­na­tio­nal top­post.

Det ske­te så i går, hvor stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen ind­kald­te til pres­se­mø­de i Stats­mi­ni­ste­ri­et med Hel­le Thor­ningS­ch­midt ved sin si­de og præ­sen­te­re­de hen­de som Dan­marks kan­di­dat til at lø­se en af de vær­ste flygt­nin­ge­kri­ser si­den An­den Ver­denskrig, hvor me­re end 60 mil­li­o­ner men­ne­sker er dre­vet på flugt. Og her spil­ler FNs Flygt­nin­ge­høj­kom­mis­sa­ri­at ( UNHCR) en vig­tig rolle.

Men vi har tid­li­ge­re set, hvor­dan det kræ­ver en kraft­præ­sta­tion af he­le diplo­ma­ti­et over en læn­ge­re pe­ri­o­de, når in­ter­na­tio­na­le top­po­ster skal be­sæt­tes. Hel­le Thor­ningS­ch­midt er da hel­ler ik­ke selv i tvivl om, at det kræ­ver ben­hårdt ar­bej­de af hen­de de kom­men­de uger. Fol­ke­tin­gets for­mand Pia Kjær­s­gaard ( DF) tror dog på, at jobs­kif­tet er me­get tæt på.

Har mis­set én top­post

» Når det bli­ver meldt ud på den må­de, som det gør her. Så må det væ­re tæt på. Hvis hun ik­ke får po­sten, så vil det væ­re et me­get stort ne­der­lag for Hel­le Thor­ning, når hun tid­li­ge­re har mis­set én in­ter­na­tio­nal top­post, « ly­der det fra Pia Kjær­s­gaard.

Da hun ef­ter pres­se­mø­det i Stats­mi­ni­ste­ri­et kør­te vi­de­re til tv- op­ta­gel­ser på TV2 Char­lie, blev hun da og­så spurgt, om hun nu skul­le rundt med po­le­re­de æb­ler til al­le mu­li­ge men­ne­sker.

» Ja, det skal jeg. Jeg skal rundt at la­ve en lil­le kampag­ne. Hel­dig­vis har stats­mi­ni­ste­ren og uden­rigs­mi­ni­ste­ren in­vol­ve­ret sig per­son­ligt i det, og vi skal sam­men la­ve en lil­le kampag­ne, hvis det her skal lyk­kes, Det er et spørgs­mål om at kæm­pe for det. Jeg skal snak­ke med rig­tig man­ge men­ne­sker, hvor jeg skal for­tæl­le om mi­ne am­bi­tio­ner, og hvad vi i fæl­les­skab kan gø­re for at lø­se den­ne her enor­me ud­for­dring, vi har med så man­ge men­ne­sker på flugt, « si­ger Hel­le Thor­ning- Sch­midt.

På spørgs­må­let om, hvem det vil væ­re vig­tigst at ta­le med de kom­men­de uger, er sva­ret og­så klart:

» Det vil væ­re FNs ge­ne­ral­se- kre­tær Ban Ki- moon, som jeg ken­der godt. Vi var i Grøn­land sam­men for nog­le år si­den, hvor vi skul­le læg­ge grun­den for, at vi kun­ne ta­ge en stør­re kli­ma­dis­kus­sion på ver­dens­plan. Han er me­get vig­tig i den­ne her sam­men­hæng, for det er ham, der skal sam­le trå­de­ne, « for­kla­rer Thor­ning, som dog ik­ke er så tæt på Ban Ki- moon, at hun har hans pri­vat­num­mer.

Helt kla­re reg­ler

Hel­le Thor­ning- Sch­midt har end­nu ik­ke over­blik over, hvor­dan li­vet bli­ver som flygt­nin­ge­høj­kom­mis­sær. Alt det prak­ti­ske må ven­te, til po­sten i gi­vet fald er i hus. Men hvis det skul­le lyk­kes, skal vi ik­ke reg­ne med, at hun rent øko­no­misk vil få glæ­de af bå­de ef­ter­ve­der­lag som stats­mi­ni­ster og en af­løn­ning som flygt­nin­ge­høj­kom­mis­sær.

» Reg­ler­ne er helt kla­re, og dem føl­ger jeg na­tur­lig­vis. De be­ty­der, at der sker modreg­ning kro­ne for kro­ne, « si­ger Hel­le Thor­ning- Sch­midt.

Som S- for­mand var Thor­ning kendt som en stram­mer in­den for ud­læn­din­gepo­li­tik. Der­for kal­der Ole Wæ­ver, pro­fes­sor i statskund­skab ved KU, det og­så pa­ra­doksalt, at det net­op er den­ne top­post, den tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster nu kan­di­de­rer til.

En stærk kan­di­dat

» Det er en smu­le pa­ra­doksalt. Hun er en stærk kan­di­dat til po­sten, men det er et mær­ke­ligt match, når hun har væ­ret stram­mer på det her om­rå­de i dansk sam­men­hæng, « si­ger Ole Wæ­ver.

Po­sten som flygt­nin­ge­høj­kom­mis­sær skal be­sæt­tes 1. ja­nu­ar 2016, hvor den tid­li­ge­re po­rtu­gi­si­ske pre­mi­er­mi­ni­ster An­to­nio Gu­ter­res fra­træ­der på po­sten.

LØR­DAG 5. SEP­TEM­BER 2015 Der er fle­re flygt­nin­ge i ver­den nu end no­gen­sin­de før si­den An­den Ver­denskrig. Flygt­nin­ge er på flugt i me­get lang tid. Flygt­nin­ge­ne i ver­dens flygt­nin­ge­lej­re er der i gen­nem­snit i 17 år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.