’ Hel­le Thor­ning bli­ver ta­le­rør for flygt­nin­ge­ne’

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk

TOP­POST

Det er en me­get pre­sti­ge­fuld post, Hel­le Thor­ningS­ch­midt har in­den for ræk­ke­vid­de. Men hvis hun får den, vil det og­så væ­re på et af de mest kri­ti­ske tids­punk­ter no­gen­sin­de, hvor flygt­nin­ge­strøm­men mod Eu­ro­pa ser ud til at væ­re uover­sku­e­lig.

» Hvis Hel­le Thor­ningS­ch­midt får po­sten, bli­ver hun ad­vo­kat og ta­le­rør for al­le ver­dens flygt­nin­ge, « si­ger Anita Bay Bun­de­gaard, der ud­over at vær tid­li­ge­re ud­vik­lings­mi­ni­ster i 2000- 01 og­så har væ­ret rå­d­gi­ver for Ruud Lub­bers, der var flygt­nin­ge­høj­kom­mis­sær ind­til 2005.

» Man skal bru­ge al­le si­ne diplo­ma­ti­ske og po­li­ti­ske ev­ner for at fin­de løs­nin­ger på pro­ble­mer­ne i dis­se år, hvor flygt­nin­ge­spørgs­må­let er me­re kon­tro­ver­si­elt end no­gen­sin­de. Flygt­nin­ge­spørgs­må­let er jo i den grad kom­met på den eu­ro­pæ­i­ske dags­or­den. Men man glem­mer lidt, at det har væ­ret på dags­or­de- nen i an­dre de­le af ver­den i man­ge år. «

» Det er og­så vig­tigt, for­di det er de eu­ro­pæ­i­ske lan­de, der er de store do­no­rer til FN. Det er dem, der le­ve­rer de fle­ste af pen­ge­ne til or­ga­ni­sa­tio­nen. Så ho­ved­op­ga­ven for f lygt­nin­ge­høj­kom­mis­sæ­ren er at få de lan­de til at ved­bli­ve med at do­ne­re pen­ge og væ­re ta­le­rør for, at man støt­ter de lan­de, der har flest flygt­nin­ge, « si­ger Anita Bay Bun­de­gaard og fort­sæt­ter:

» Og hun skal ope­re­re i et me­get kon­tro­ver­si­elt po­li­tisk rum nu. Det har egent­lig al­tid væ­ret op­ga­ven, men det er klart, der var en­gang, hvor flygt­nin­ge var me­re vel­kom­ne i ver­den, end de er nu. «

En diplo­ma­tisk op­ga­ve

» Hvis hun får po­sten, skal hun og­så rej­se rundt og be­sø­ge ver­dens flygt­nin­ge og fin­de ud af, hvad der er de­res be­hov. Og så selv­føl­ge­lig ta­le med re­ge­rings­le­de­re rundt om i ver­den om flygt­nin­ge­nes si­tu­a­tion og få fle­re lan­de til at hol­de græn­ser­ne åb­ne og be­ta­le fle­re pen­ge til at hjæl­pe flygt­nin­ge­ne. Så det er en me­get udad­vendt diplo­ma­tisk op­ga­ve, « si­ger Anita Bay Bun­de­gaard.

Anita Bay Bun­de­gaard har væ­ret rå­d­gi­ver for en ti­di­ge­re flygt­nin­ge­høj­kom­mis­sær. Fo­to: Kaa­re Smith

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.