’ Det ene­ste, jeg øn­sker, er, at kri­gen slut­ter’

I går fik 3- åri­ge Aylan fred. Han blev sym­bo­let på en flygt­nin­ge­ka­ta­stro­fe, blev stedt til hvi­le af sin far i det land, de for­søg­te at flyg­te fra

BT - - NYHEDER - Mads Korsager Ni­el­sen mkn@ bt. dk

TRAGEDIE

Den rød­bru­ne jord lig­ger i tør­re bun­ker. Blæ­sten hvirv­ler små sky­er af støv i vej­ret. En ki­ste af mørkt træ bæ­res igen­nem mæng­den og sæn­kes ned i en ud­grav­ning. Se­ne­re kom­mer en mand tyn­get af sorg. I sin favn bæ­rer han en bylt, der er svøbt i hvi­de klu­de.

Byl­ten har sam­me stør­rel­se som en tre- årig dreng. Da gra­ven bli­ver sko­v­let til, blæ­ser det tør­re sand ind fa­mi­li­ens far, der i sin ef­ter­lad­te en­som­hed så ‘ sam­men­brudt’ ud, som en AFP- jour­na­list til ste­de be­skrev ham. over bå­de sør­gen­de og pres­se­folk, Den 40- åri­ge far for­tal­te se­ne­re, vi­ser et vi­deoklip fra nyheds­bu­reauh­vor­dan en stor bøl­ge ram­te bå­den et AP. og trak fa­mi­li­en ned i dy­bet.

Fre­dag blev Aylan, den sy­risk» Jeg holdt fast i min ko­nes hånd, kur­di­ske dreng, der i dø­den blev mens mi­ne dren­ge gled igen­nem sym­bo­let på eu­ro­pæ­isk mag­tes­løs­mi­ne hæn­der. Vi for­søg­te at klam­re hed over­for flygt­nin­ge­si­tu­a­tio­nen, Bil­le­der­ne af tre- åri­ge Aylan gik i os til bå­den, men vi kun­ne mær­ke, be­gra­vet. ugens løb ver­den rundt. De hje­rat den mi­ste­de luft. Det var mørkt,

Det ske­te i ud­kan­ten af by­en Ko­teskæ­ren­de fo­tos vi­ser flygt­ni­nog al­le skreg, « for­tal­te han til det tyr­ba­ne i Sy­ri­en. Med sig i gra­ven fik ged­ren­gen, der lig­ger død i vand­ki­ske nyheds­bu­reau Do­gan. Aylan sin mor, Re­han på 35, samt sin kan­ten på en strand ved Bod­rum Fre­dag blev de om­kom­ne så stedt fem- åri­ge sto­re­bror, Ga­lib. Al le tre i Tyr­ki­et. Iført en rød T- shirt og til hvi­le i jor­den lidt uden­for Ko­bad­ruk­ne­de, ne.da de­res båd kæn­tre­de shorts. Sko­e­ne med velcro- luk­ning. på vej fra Tyr­ki­et til den græ­ske ø Ons­dag skyl­le­de dren­ge­li­get i land, » Som en far, der har mi­stet si­ne Kos. ef­ter at mor og to små søn­ner var børn, øn­sker jeg ik­ke no­get for mig

» Jeg be­brej­der ik­ke no­gen det­te. druk­net i for­sø­get på at nå frel­se og selv fra den­ne ver­den. Det ene­ste, jeg Jeg be­brej­der mig selv. Jeg vil be­ta­le fred i EU. Et an­det bil­le­de vi­ser, hvor­øn­sker, er, at kri­gen i Sy­ri­en slut­ter pri­sen for det­te re­sten af mit liv, « dan en uni­for­me­ret be­tjent bæ­rer om­gå­en­de, « sag­de Ab­dul­lah Kur­di sag­de Ab­dul­lah Kur­di, flygt­nin­ge- den lil­le krop væk. på vej til grav­plad­sen.

Skyl­let i land

Fa­de­ren Aylan Kur­di hol­der sin 3- åri­ge søn Aylan She­nu un­der be­gra­vel­ses­ce­re­mo­ni­en fre­dag i den sy­ri­ske by Ko­ba­ne. Aylan blev be­gra­vet sam­me dag som sin sto­re­bror og mor. Fo­to: Anha/ AFP

Den dø­de 3- åri­ge dreng Aylan Kur­di bli­ver bå­ret fra stran­den i by­en Bod­rum i Tyr­ki­et, hvor han skyl­le­de i land ef­ter fa­mi­li­ens mis­lyk­ke­de for­søg på at sej­le til Kos. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.