Ele­fan­ten Surin fi k død­født un­ge

BT - - NYHEDER -

ZOO

Hå­bet om snart at se en rask ny­født ele­fant i Kø­ben­havns Zoo blev i går sluk­ket.

Ele­fan­ten Surin fra Kø­ben­havns Zoo fød­te nem­lig i går en un­ge, der som ven­tet var død. Det op­ly­ser Kø­ben­havns Zoo til TV2.

Al­le­re­de i går mor­ges stod det klart, at den læn­ge ven­te­de ele­fan­tun­ge vil­le væ­re død ved føds­len. Her fandt man nem­lig de­le af en ud­stødt foster­hin­de fra Surin i stal­den.

» Det be­ty­der, at foster­hin­den er bri­stet, I 2013 fød­te ele­fan­ten Surin en un­ge, der dø­de kort ef­ter føds­len. Nu gen­ta­ges tra­ge­di­en. Ar­kiv­fo­to: Be­ti­na Garcia hvil­ket med al sand­syn­lig­hed in­de­bæ­rer, at fo­stret er dødt. Det bed­ste, der kan ske nu, er, at hun selv fø­der det dø­de fo­ster i lø­bet af tre- fi re da­ge, « sag­de dyr­læ­ge Mads Ber­tel­sen i går ved mid­dags­tid.

Hav­de Surin ik­ke selv født det dø­de fo­ster i lø­bet af et par da­ge, vil­le det ha­ve kræ­vet et kirur­gisk ind­greb.

» Ele­fan­ter kan gå for­holds­vis læn­ge med et dødt fo­ster i liv­mo­de­ren uden at ta­ge ska­de, men i sid­ste en­de kan det al­li­ge­vel bli­ve nød­ven­digt at fj er­ne fo­stret, « si­ger Mads Ber­tel­sen.

Da Surin fød­te en un­ge i 2013, dø­de den umid­del­bart eft er føds­len på grund af en med­født hjer­te­fejl.

BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.