Øl- gour­met åb­ner i Tokyo

BT - - NYHEDER -

EKS­PORT

» Tænk på træ­pa­ne­ler og bam­bus­hånd­tag på øl­ha­ner­ne. «

Så­dan be­skri­ves den nyåb­ne­de Mik­kel­ler i en pres­se­med­del­el­se.

Det dan­ske mi­ni­bryg­ge­ri ud­vi­der og åb­ner sin sjet­te in­ter­na­tio­na­le øl­bar i Shi­buy­akvar­te­ret i Ja­pans ho­ved­stad Tokyo.

Ba­rens in­dret­ning vil som i Dan­mark ad­skil­le sig fra tra­di­tio­nel­le værts­hu­se ved at væ­re me­re mini­ma­li­stisk. Men den nyåb­ne­de bar i Ja­pan vil bli­ve til­ført et tvist af ja­pansk ar­ki­tek­tur og at­mos­fæ­re.

» De uden­land­ske ba­rer hand­ler om at vi­se, hvad vi kan uden at clas­he med den lo­ka­le kul­tur. Det er ik­ke fran­chi­se – vi for­sø­ger at im­ple­men­te­re kul­tu­ren og vi­se respekt, « for­kla­rer ejer Mik­kel Borg Bjergsø.

I ba­ren vil der væ­re et ud­valg af Mik­kel­lers me­re 700 unik­ke øl, her­i­blandt den nye øl ’ Spon­tan­triple­blu­e­ber­ry’, der in­de­hol­der 1,5 ki­lo blå­bær per li­ter øl. BNB

Mik­kel Borg Bjergsø åb­ner sin sjet­te in­ter­na­tio­na­le øl­bar i Tokyo.

Ar­kiv­fo­to: tho­mas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.