’’

BT - - NYHEDER -

Selv om straff eram­men for fl ere ty per per­son­far­lig kri­mi­na­li­tet er ble­vet sat op, lig­ger de idøm­te straff e nor­malt ne­de i den la­ve en­de af ska­la­en. Der­for me­ner jeg, at vi bør ind­fø­re mini­mums- el­ler nor­mal­straff e, så ek­sem­pel­vis så­kaldt over­falds­voldtægt som mini­mum skal gi­ve fem års ube­tin­get fængsel

Pe­ter Skaarup, DF, for­mand for Fol­ke­tin­gets

Rets­ud­valg, i Po­li­ti­ken

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.