Check­en får døds­stø­det

BT - - NYHEDER -

An­tal­let af ud­sted­te check er si­den 80er­ne fal­det fra over 200 mil­li­o­ner til ca. en mil­li­on i før­ste hal­vår af 2015. Sam­ti­dig har de fa­ste om­kost­nin­ger ved hånd­te­rin­gen ik­ke ryk­ket sig, og der­med er stykpri­sen kun ste­get. Som en kon­se­kvens her­af stop­per ban­ker­ne check­sam­ar­bej­det, op­ly­ser Fi­nans­rå­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.