’ Rin kom

Fre­dag blev der for før­ste gang talt dansk fra rum­met. En helt dag­lig­dags sam­ta­le mel­lem mor og søn

BT - - NYHEDER - Mads Korsager Ni­el­sen mkn@ bt. dk

An­dreas Mo­gen­sen,

38 år, fra Dan­mark og på sin før­ste rum­mis­sion Ai­dyn Aim­be­tov, 43 år, fra Ka­sak­h­stan og på sin før­ste rum­mis­sion Ser­gej Vol­kov, 42 år, fra Rusland og på sin an­den rum­mis­sion Gen­na­dy Pa­dal­ka, 57 år, kom­man­dør fra Rusland og på sin fem­te rum­mis­sion Mik­hail Kor­ni­jen­ko, 55 år, næst­kom­man­de­ren­de, fra Rusland og på sin an­den rum­mis­sion Scott Kel­ly, 51 år, fra USA og på sin fjer­de rum­mis­sion Oleg Ko­no­nen­ko, 51 år, fra Rusland og på sin tred­je rum­mis­sion Kjell Norwood Lind­gren, 42 år, fra USA og på sin før­ste rum­mis­sion Ki­miya Yui, 45 år, fra Ja­pan og på sin før­ste rum­mis­sion

FAMILIESNAK

Fre­dag mor­gen kob­le­de So­juzra­ket­ten sig til den In­ter­na­tio­na­le Rum­sta­tion ( ISS). Da tryk­ket var ble­vet ud­lig­net over mid­dag, svæ­ve­de først den rus­si­ske kom­man­dør Ser­gej Vol­kov ind i mo­du­let. Der­næst kom han. An­dreas Mo­gen­sen. Den før­ste dan­sker i rum­met.

Kort ef­ter ind­led­tes den før­ste sam­ta­le på dansk mel­lem rum­met og Jor­den. Her skul­le man tro, at em­net vil­le væ­re overjor­disk. No­get om elek­tro­nik, vig­tig forsk­ning el­ler fø­lel­sen af vægt­løs­hed.

Men nej. Så­dan går det ik­ke, når en mor ta­ler med sin søn. Hel­ler ik­ke selv om han er astro­naut. Den før­ste med dan­ne­brog på skul­de­ren.

» Jeg kun­ne så godt tæn­ke mig at vi­de, hvor­dan di­ne ben har det ef­ter at ha­ve sid­det sam­men­krø­bet så læn­ge, « lød nog­le af de før­ste ord fra Lisa Bjer­re­gaard, An­dreas Mo­gen­sens mor, der tal­te med søn­nen fra kon­trol­cen­tret i Moskva via et let for­sin­ket sig­nal.

Imens sam­ta­len fo­re­gik, sad de øv­ri­ge astro­nau­ter op­stil­let som til et sko­le­fo­to. De kig­ge­de ud i mo­du­let, lod blik­ket van­dre rundt på væg­ge og loft, mens den ufor­stå­e­li­ge skan­di­na­vi­ske sam­ta­le fandt sted.

Mor Lisa i rø­ret

Først hav­de An­dreas Mo­gen­sens bror for­talt, at det var en stor­slå­et op­le­vel­se at se ham for­la­de Jor­den i den brø­len­de So­juz- ra­ket. Her­ef­ter over­tog mor Lisa rø­ret.

» Og så vil jeg li­ge si­ge til dig, at jeg har en me­get stor nyhed. Og nu er jeg spændt på, om du gæt­ter, hvad det er. Men Ire­ne hun er gå­et i la­bour ( Fød­sel, red.). Hun er på ho­spi­ta­let og er ved at fø­de li­ge nu, « sag­de Lisa Bjer­re­gaard om astro­nau­tens sø­ster.

» Okay. Det er fan­ta­stisk. Ja­men, jeg har det fint. Det er dej­ligt at kun­ne stræk­ke be­ne­ne og fan­ta­stisk at væ­re om bord på rum­sta­tio­nen, « lød det let for­sin­ke­de svar fra ISS, hvor An­dreas Mo­gen­sen ik­ke slap af sted med den kor­te kom­men­tar om fa­mi­lie­for­ø­gel­sen,

» Er det ik­ke fan­ta­stisk med Ire­ne? På sam­me tid som dig?, « lød det in­si­ste­ren­de fra kon­trol­cen­tret.

» Jo. Det er det. Det er det... nu glæ­der jeg mig til at hø­re, når det sker, « sag­de An­dreas Mo­gen­sen og lig­ne­de en, der hav­de ho­ve­d­et fyldt med det tæt­pak­ke­de for­søgs­pro­gram, der er den pri­mæ­re grund til hans mis­sion, der bæ­rer nav­net ‘ Iriss’ ( En kom­bi- ta­le, der vil bli­ve skre­vet i hi­sto­ri­ebø­ger­ne som den før­ste ført på rigs­dansk med den le­gen­da­ri­ske og vel­kend­te mo­der­li­ge for­ma­ning.

» Husk at rin­ge til mig, når du er ne­de. «

» Ja, ja. Det skal jeg nok, « lød sva­ret fra ‘ Astro- An­dreas’.

Og så­le­des vi­ste den sam­ta­le, at man kan sen­de en dan­sker i rum­met og la­de ham svæ­ve i vægt­løs til­stand. Men in­tet er stør­re end en mors be­kym­ring for søn­nens lange ben. Samt en fo­re­stå­en­de fa­mi­lie­for­ø­gel­se. Og det er jo egent­lig gan­ske smukt.

Kil­de og fo­to: Esa og na­sa

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.