NY SVENSK BAB

Det sven­ske kon­ge­hus bli­ver snart et med­lem ri­ge­re. Kron­prin­ses­se Vi­cto­ria er gravid med sit an­det barn

BT - - NYHEDER - Pe­ter Øl­holm Hans­son phan@ bt. dk

LIL­LE NY I FA­MI­LI­EN

Bar­ne­barn num­mer fi­re er på vej til det sven­ske kon­ge­par Carl Gustaf og Sil­via. Det sven­ske kon­ge­hus af­slø­re­de i af­tes, at kron­prin­ses­sen er gravid med sit an­det barn. Ba­bylyk­ke blev an­non­ce­ret på det so­ci­a­le me­die In­s­ta­gram.

Kon­ge­hu­set op­ly­ser, at kron­prin­ses­se Vi­cto­ria skal fø­de til marts. Den 38- åri­ge kron­prin­ses­se og hen­des mand, prins Da­ni­el af Sve­ri­ge, kan der­med glæ­de sig til de­res an­det barn. Tilbage i 2012 fik det sven­ske tron­føl­ger­par de­res første­fød­te, prin­ses­se Estel­le.

» Det er en me­get dej­lig og glæ­de­lig nyhed, som vi har valgt at de­le på de so­ci­a­le me­di­er. He­le fa­mi­li­en er in­for­me­ret, og al­le er selv­føl­ge­lig me­get spænd­te, « si­ger Mar­ga­re­ta Thor­gren, kom­mu­ni­ka­tions­chef ved det sven­ske hof, til avi­sen Expres­sen.

Vi­cto­ria strå­ler

Den sven­ske kon­ge­hu­s­eks­pert Sten Hed­man mød­te iføl­ge Expres­sen kron­prin­ses­se Vi­cto­ria for et par uger si­den, da svensk ra­dio fejre­de sit 90 års ju­bilæum.

Ved den­ne be­gi­ven­hed fik Sten Hed­man mi­stan­ke om kron­prin­ses­sens gravi­di­tet og for­tæl­ler, at ’ hun strå­le­de på en el­ler an­den må­de’.

» Hun lig­ne­de en mor al­le­re­de, så jeg hav­de gæt­tet det og hå­bet, at min mi­stan­ke var rig­tig, « til­fø­jer Sten Hed­man.

Tors­dag var Vi­cto­ria på et kort be­søg i København. Her mød­te BT hen­de for­an Café Vi­ctor, hvor hun hav­de spist frokost. Og selv om hun smi­le­de, holdt hun den sø­de hem­me­lig­hed for sig selv.

Det sven­ske kon­ge­hus skri­ver på In­s­ta­gram, at kron­prin­ses­sen vil gen­nem­fø­re si­ne ak­ti­vi­te­ter i ef­ter­å­ret som plan­lagt.

De in­klu­de­rer blandt an­det en lang ud­lands­rej­se til Peru og Co­lom­bia i slut­nin­gen af ok­to­ber.

Vi­cto­ri­as lil­le­sø­ster Ma­de­le­i­ne har al­le­re­de to børn. I fe­bru­ar 2014 fød­te hun prin­ses­se Leo­no­re, mens prins Ni­co­las kom til ver­den i ju­ni.

Kron­prin­ses­se Vi­cto­ria og prins Da­ni­el blev for­lo­vet i 2009 og gift i som­me­ren 2010.

LØR­DAG 5. SEP­TEM­BER 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.