Den bri­ti­ske kon­ge­fa­mi­lie er en god for­ret­ning

BT - - NYHEDER - Astrid Il­dor asil@ ber­ling­s­ke. dk

OVER­SKUD

Det an­er­kend­te kon­su­lent fir­ma Brand Fi­nan­ce har net­op fær­dig­gjort en analyse af den en­gel­ske dron­ning Eliza­bet­hs brand, og den re­kord­lan­ge re­ge­rings­pe­ri­o­de må si­ges at ha­ve gi­vet af­kast.

Brand Fi­nan­ce har be­hand­let kon­ge­hu­set, som var det en al­min­de­lig virk­som­hed. Først har de op­gjort kon­ge- hu­sets bi­drag i form af re­k­la­me­frem­stød og turis­me til 580 mil­li­ar­der kro­ner. Træk­ker man ud­gif­ter­ne til ejen­doms­ved­li­ge­hol­del­se, sik­ker­hed og le­veom­kost­nin­ger fra, får man et bi­drag til den bri­ti­ske øko­no­mi på 12 mil­li­ar­der kro­ner.

Iføl­ge op­gø­rel­sen er det især kon­ge­hu­sets yn­gre med­lem­mer, der bi­dra­ger po­si­tivt til den øko­no­mi­ske ba­lan­ce. ’ Over­skud­det’ er det stør­ste no­gen­sin­de, og sæt­ter dis­kus­sio­nen om mo­nar­ki­ets be­ret­ti­gel­se i per­spek­tiv, me­ner ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Brand Fi­nan­ce, David Haigh.

» Sam­ti­dig med at dron­nin­gen nær­mer sig en hi­sto­risk milepæl, top­per hun på po­pu­la­ri­tet. Den gam­le de­bat om hvor­vidt mo­nar­ki­et er en fair re­ge­rings­form i det 21. år­hund­re­de, bli­ver ved at duk­ke op, men ud fra Brand Fi­nan­ces be­reg­nin­ger er det helt sik­kert en god for­ret­ning ud fra et øko­no­misk per­spek­tiv, « si­ger David Haigh.

9. sep­tem­ber vil dron­ning Eliza­beth sæt­te re­kord som den længst re­ge­ren­de mo­nark. Dron­nin­gen til­t­rå­d­te 6. fe­bru­ar 1952 og slår der­med dron­ning Vi­cto­ri­as re­kord på 23.226 da­ge, 16 ti­mer og 23 mi­nut­ter.

Prin­ses­se Estel­le når at fyl­de fi­re år, før hun bli­ver sto­re­sø­ster. Kron­prin­ses­se Vi­cto­ria og prins Da­ni­els an­det barn er ven­tet til marts. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.