Ri­ge gol­f­sta­ter sv

Vil hel­le­re in­ve­ste­re i fod­bold og hur­ti­ge bi­ler end i flygt­nin­ge fra kri­gen i Sy­ri­en

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mor­ten­sen smo@ bt. dk Na­ser Kha­der, K, ud­læn­din­ge­ord­fø­rer

De oli­e­ri­ge gol­f­sta­ter ven­der ryg­gen til de sy­ri­ske flygt­nin­ge, si­ger fle­re po­li­ti­ke­re.

Sau­di- Ara­bi­en har kun ta­get 59 af de fi­re mil­li­o­ner sy­re­re, som er fryg­tet fra bor­ger­kri­gen i Sy­ri­en. Den sau­di­ske kon­ge­fa­mi­lie, som sty­rer lan­det med hård hånd, har i år blot do­ne­ret 18 mio. til FNs flygt­nin­ge­pro­gram­mer i Li­ba­non, Irak, Tyr­ki­et, Egyp­ten og Jor­dan.

Bed­re ser det ik­ke ud for en an­den olie­stat, Qa­tar, der har brugt mil­li­ar­der på at sponso­re­re fod­bold­klub­ber i Spa­ni­en og Stor­bri­tan­ni­en. Som vært for fod­bold- VM i 2022 skal emi­ren i Qa­tar i de kom­men­de år in­ve­ste­re store sum­mer i sta­dio­nan­læg. Han har ik­ke øn­sket at mod­ta­ge no­gen flygt­nin­ge ud over de 42 sy­re­re, han har kaldt for si­ne ’ gæ­ster’.

I Ba­hrain er man til­sy­ne­la­den­de og­så me­re op­ta­get af at sit For­mel 1- værtskab end af at åb­ne græn­ser­ne for flygt­nin­ge­ne. Man har kun ta­get 33.

Ri­ge sta­ter svig­ter

Tid­li­ge­re ud­vik­lings­mi­ni­ster Mo­gens Jen­sen ( S) me­ner, at gol­f­sta­ter­ne svig­ter de sy­ri­ske flygt­nin­ge.

» I for­hold til gol­f­sta­ter­nes rig­dom er det helt uac­cep­ta­belt, at de ik­ke bi­dra­ger no­get me­re. Der er hel­ler ik­ke no­gen, der flyg­ter til de lan­de. Jeg sy­nes ik­ke, vi skal ac­cep­te­re, at de ik­ke gi­ver fle­re pen­ge. Det er da det mind­ste, de kun­ne gø­re, « si­ger han.

Den kon­ser­va­ti­ve ud­læn­din­ge­ord­fø­rer Na­ser Kha­der, der selv har sy­risk bag­grund, me­ner, at sau­di­er­ne er ban­ge for at for­ryk­ke den et­ni­ske ba­lan­ce i lan­det, hvis man ta­ger an­dre ara­bi­ske fol­keslag ind.

Fryg­ter bal­la­de­ma­ge­re

» I Sau­di Ara­bi­en har man wa­ha­bis­me som ho­ved­re­li­gion. Man vil ik­ke ha­ve mo­de­ra­te sun­ni­er ind. Man vil helst ha­ve wa­ha­bit­ter. Gol­flan­de­ne er ban­ge for folk fra Sy­ri­en, Palæsti­na og Egyp­ten, for­di de i de­res øj­ne er for po­li­tisk be­vid­ste og vil gi­ve al­le de­res bor­ge­re for man­ge go­de ide­er. Man er ban­ge for den et­ni­ske ba­lan­ce, og vi ser jo, at sau­di­er­ne hel­le­re vil ha­ve fi­lip­pi­ne­re og thai­er som ar­bejds­kraft. Dem kan de let­te­re smi­de ud, hvis de be­gyn­der at la­ve bal­la­de, « si­ger han.

Store arm­be­væ­gel­ser

Han er for­ar­get over, at dis­se lan­de ik­ke fø­ler et stør­re an­svar for at hjæl­pe. I for­hold til lan­de­nes enor­me olie­for­mu­er sy­ner de få mil­li­o­ner kro­ner, som de gi­ver, ik­ke af me­get. For­kla­rin­gen lig­ger i, me­ner han, sau­di­er­ne er et stolt fol­ke­færd.

» De fø­rer sig frem med store arm­be­væ­gel­ser, når de skal love pen­ge, men når det kom­mer til styk­ket, be­ta­ler de ik­ke, « si­ger Na­ser Kha­der.

DAN­MARK

Bi­drag til UNHCR i år:

STOR­BRI­TAN­NI­EN

Bi­drag til UNHCR i år:

FRANKRIG

Bi­drag til UNHCR i år:

BI­DRAG FRA UD­VALG­TE LAN­DE I ÅR:

SVE­RI­GE

Bi­drag til UNHCR i år:

TYS­KLAND

Bi­drag til UNHCR i år:

ITA­LI­EN

NOR­GE

Bi­drag til UNHCR i år:

Bi­drag til UNHCR i år:

LI­BA­NON

EGYP­TEN

1.938.999

TYR­KI­ET

TYR­KI­ET

JOR­DAN

Bi­drag til UNHCR i år:

1.113.941

LI­BA­NON

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.