Mar­gret­he går i land ’’

Aa­ben­raa var sid­ste stop på re­gent­par­rets år­li­ge som­mer­tog­ter

BT - - NYHEDER - Lot­te Scharff lots@ bt. dk Tho­mas An­d­re­sen, borg­me­ster i Aa­ben­ra

ROY­ALT BE­SØG

Ebelt­oft, Chri­sti­ans­feld, Vej­le og Aa­ben­raa er de fi­re by­er, som dron­ning Mar­gret­he og prins­ge­ma­len har af­lagt be­søg på det an­det som­mer­togt i år.

Tra­di­tio­nen tro var al­le by­ens ind- byg­ge­re af hu­se, da Dan­ne­brog lag­de til kaj, og re­gent­par­ret tog hul på at be­sø­ge først Ebelt­oft i Syd­djurs Kom­mu­ne. Der­næst sej­le­de Dan­ne­brog vi­de­re til Vej­le og slut­te­de så i går i den sønderjyske by Aa­ben­raa.

Det­te års som­mer­togt har blandt an­det budt på et be­søg på ple­je­cen­tret Ler­går­den i Aa­ben­raa. Og selv om dis­se be­søg nær­mest har væ­ret ob­liga­to­ri­ske for Dron­nin­gen i åre­vis, så fandt hun dem fak­tisk svæ­re at hånd­te­re, da ma­jestæten var yn­gre.

Det for­tal­te Dron­nin­gen i for­å­ret i et po­rtræt­pro­gram, op­ta­get i for­bin­del­se med hen­des 75 års fød­sels­dag. Her kom det frem, at hun, som åre­ne er gå­et, har fun­det det let­te­re at be­sø­ge æl­dre og gam­le men­ne­sker på ple­je­hjem. Og ik­ke mindst fin­de på no­get at ta­le med folk om, for­di al­der­s­for­skel­len er svun­det ind.

Kri­tik­ken prel­ler af

Men som­mer­tog­tet har og­så vakt kri­tik. De­bat­tør og tid­li­ge­re med­lem af Li­be­ral Al­li­an­ce An­ne Sop­hia Her­man­sen op­for­dre­de i en blog på ber­ling­s­ke. dk lan­dets borg­me­stre til at af­slå at få be­søg un­der re­gent­par­rets som­mer­togt, for­di det iføl­ge blog­ge­ren ko­ster kom­mu­ner­ne alt for man­ge pen­ge at få kon­ge­ligt be­søg.

Yder­me­re på­pe­ge­de An­ne Sop­hia Her­man­sen, at kom­mu­ner­ne får alt for lidt ud af de man­ge pen­ge, de bru­ger på et kon­ge­ligt be­søg.

Men kri­tik­ken er prel­let af på borg­me­stre­ne i de by­er, re­gent­par­ret har be­søgt på som­mer­tog­tet i år. Blandt an­det si­ger Aa­ben­raas borg­me­ster Tho­mas An­d­re­sen til Jy­skeVest­ky­sten, at kom­mu­nens øko­no­mi­ud­valg hav­de af­sat 400.000 kro­ner til det roy­a­le be­søg i går. Og det var pen­ge, borg­meste­ren med glæ­de gav ud på be­sø­get.

» Sam­fun­det bli­ver fladt, hvis al­ting skal må­les i kro­ner og øre. Når kon­ge­fa­mi­li­en vil væ­re med til at sæt­te fo­kus på Søn­derjyl­land, skal vi selv­føl­ge­lig med glæ­de by­de dem vel­kom­men, « som han blandt an­det sag­de til Jy­skeVest­ky­sten.

Når kon­ge­fa­mi­li­en vil væ­re med til at sæt­te fo­kus på Søn­derjyl­land, skal vi selv­føl­ge­lig med glæ­de by­de dem vel­kom­men

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.