Hun blev op­dra­get til at ar­ve, ik­ke til at ar­bej­de. Men pen­ge­ne er for længst væk. Nu har An­ne Met­te Beck­mann, der blev kendt som den for­kæ­le­de og fortab­te rig­mands­dat­ter i do­ku­men­ta­ren ’ Mil­li­o­næ­ren, der mi­ste­de alt’, og­så mi­stet sin mor

BT - - NYHEDER -

IN­GEN KÆ­RE MOR

Tv- se­er­ne så må­ben­de med, da den den­gang 56- åri­ge An­ne Met­te Beck­mann skæld­te sin gam­le mor ud for åben skærm i 2010. Hun var skabt til at ar­ve – ik­ke til at ar­bej­de, skreg hun og smæk­ke­de hyste­risk med dø­ren til sit sove­væ­rel­se.

Mo­de­rens stør­ste be­kym­ring var, at hen­des dat­ter ik­ke kun­ne kla­re sig selv.

Det skal hun nu. For der er kun min­der­ne og en grav­sten at græ­de ud ved. I for­å­ret dø­de mo­de­ren Met­te Beck­mann, 87 år gam­mel.

Gen­nem år­ti­er le­ve­de fa­mi­li­en Beck­mann et liv på før­ste klas­se. An­ne Met­te Beck­mann vok­se­de op i et palæ på Portu­gals sol­kyst, gik på dyr pri­vatsko­le og fe­ste­de med Eu­ro­pas kon­ge­li­ge og kend- te. Hun blev op­dra­get til at ar­ve, ik­ke til at ar­bej­de, som hun bram­frit prok­la­me­re­de i fil­men ’ The good li­fe’, der er fil­mens ori­gi­nal­ti­tel.

Den prisvin­den­de do­ku­men­tar­film, der på dansk tv blev kaldt ’ Mil­li­o­næ­ren der mi­ste­de alt’, af­fød­te stor de­bat og vre­de se­e­re, da den rul­le­de over tv- skær­me­ne tilbage i 2011.

» Nej, hvor skul­le du skam­me dig. En 56- årig kvin­de, som er så sel­v­op­ta­get og be­hand­ler sin gam­le mor, så­dan som du gør, « lød en af de man­ge re­ak­tio­ner til An­ne Met­te Beck­mann.

Gen­nem fle­re år hav­de in­struk­tø­ren Eva Mulvad fulgt hen­des og mo­de­rens ab­sur­de kamp for at kla­re sig i en lil­le lej­lig­hed på Portu­gals sol­kyst, hvor de le­ve­de for hin­an­den og af mo­de­rens dan­ske fol­ke­pen­sion på 3.000 kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.