Vil hjem til Dan­mark

BT - - NYHEDER -

FAR­VEL TIL PORTU­GAL

Den be­gra­vel­ses­hjælp, hun fik fra Dan­mark, har hun brugt på mad og hus­le­je. Nu tru­er det po­rtu­gi­si­ske be­de­mands­fir­ma med at træk­ke hen­de i ret­ten.

Man be­hø­ver in­gen lom­me­reg­ner for at reg­ne ud, at 200 eu­ro - ca. 1.500 dan­ske kro­ner – ik­ke ræk­ker langt, når man har en hus­le­je på 600 eu­ro. Si­den den 61- åri­ge An­ne Met­te Beck­mann mi­ste­de sin mor Met­te Beck­mann, har hun kæm­pet for at hol­de kre­di­to­rer­ne fra dø­ren i Ca­scais i Portu­gal, hvor hun bor. Den be­gra­vel­ses­hjælp, hun fik fra Dan­mark på 10.400 kr., er gå­et til hus­le­je og mad, og hun mang­ler der­for sta­dig at be­ta­le to af­drag på til­sam­men 1.000 eu­ro til be­de­man­den.

» Be­gra­vel­ses­fir­ma­et vil­le ha­ve mig i ret­ten, for­di jeg ik­ke kan be­ta­le. Jeg er i kon­takt med den dan­ske am­bas­sa­de i for­hold til, hvad jeg kan gø­re. Men jeg tror, det er bedst for mig, at jeg kom­mer til Dan­mark hur­tigst mu­ligt. «

Hvor­dan skal det la­de sig gø­re?

» Jeg hå­ber, at jeg kan skra­be sam­men el­ler få hjælp til fly­bil­let­ten. Så må jeg sæt­te mig i et fly med en kuf­fert og sat­se på, at jeg en dag får råd

FIL­MEN OM FA­MI­LI­EN BECK­MANN til at flyt­te al­le mi­ne ting med mig en dag. «

Man­ge af fa­mi­li­ens ting er ble­vet solgt gen­nem åre­ne, sølv­tøj, ure og møb­ler, men me­get for­ven­ter An­ne Met­te Beck­mann at kun­ne par­ke­re ’ mid­ler­ti­digt’ i en ga­ra­ge. Hvor skal du bo? » For­hå­bent­lig hos en god ve­nin­de, til jeg får en lej­lig­hed. Jeg er så gal på min ri­ge fæt­ter i Rung­sted. Han vil ik­ke hjæl­pe i dag. Man læ­rer åben­bart i Dan­mark, at man ik­ke skal hjæl­pe. Det er en an­den op­dra­gel­se. Når jeg ta­ler med mi­ne ve­nin­der om det, sy­nes de, det er mær­ke­ligt, at vi er så­dan i Dan­mark. «

Met­te Beck­manns grav­sten på den en­gel­ske kir­ke­gård i Lis­sa­bon. Mo­de­rens død be­ty­der, at An­ne Met­te Beck­mann nu vil ven­de hjem til Dan­mark.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.