Øre­gård Gym­na­si­um drop­per ka­rak­te­rer­ne

Mi­ni­ste­ri­el dis­pen­sa­tion skal vi­se, om ele­ver­ne læ­rer bed­re af de­res fejl

BT - - NYHEDER - Jes­per Chri­sti­an­sen jchr@ bt. dk

STAND­PUNKT

Man­ge gym­na­sie­e­le­ver lan­det over vil­le sik­kert gni­de sig fry­de­fuldt i hæn­der­ne ved tan­ken om ik­ke at skul­le be­kym­re sig om de­res ka­rak­te­rer. Nu får 33 ele­ver lov til at op­le­ve, hvor­dan det fø­les, da de helt ek­stra­or­di­nært har få­et lov til at gen­nem­fø­re et helt års un­der­vis­ning uden at få ka­rak­te­rer. Det skri­ver lo­ka­la­vi­sen Vil­la­by­er­ne.

Det dre­jer sig om 1. T på Øre­gård Gym­na­si­um i Hel­lerup.

Sko­len har få­et til­la­del­se fra Mi­ni­ste­ri­et for Børn, Un­der­vis­ning og Li­ge­stil­ling, til det usæd­van­li­ge for­søg.

Iføl­ge Se­ba­sti­an Gul­mann, der skal un­der­vi­se 1. T på Øre­gård Gym­na­si­um, skal ele­ver­ne i hø­je­re grad ’ tur­de fejle’. Og det er svært, når man he­le ti­den skal må­les og ve­jes med ka­rak­te­rer.

» Vi op­le­ver i det dag­li­ge, at det er et stort pres på vo­res ele­ver, at de he­le ti­den fø­ler, de skal præ­ste­re. Og det er ik­ke et op­ti­malt læ­rings­kli­ma, « si­ger Se­ba­sti­an Gul­mann til Vil­la­by­er­ne.

Fo­kus på ind­læ­ring

Me­nin­gen med for­sø­get er, at ele­ver­ne skal fo­ku­se­re me­re på at læ­re end på at kon­cen­tre­re sig om de­res ka­rak­te­rer. De slip­per dog ik­ke helt fra at få be­dømt de­res ar­bej­de. Det er nem­lig et krav, at de fag, som klas­sen af­slut­ter i det­te sko­le­år, be­døm­mes med ka­rak­te­rer. Der­for vil det væ­re fa­ge­ne dansk, sam­funds­fag, ma­te­ma­tik, hi­sto­rie samt for­skel­li­ge sprog­fag, som ind­går i for­søgs­ord­nin­gen.

For­søgs­ord­nin­gen bli­ver af­prø- vet på en 1. g. klas­se på 33 ele­ver. Nor­malt får dan­ske gym­na­sie­e­le­ver et ind­blik i de­res fag­li­ge ni­veau to gan­ge år­ligt i form af så­kald­te ’ stand­punkt­ska­rak­te­rer’. Det er net­op dis­se ka­rak­te­rer der nu sløj­fes på Øre­gård Gym­na­si­um i Hel­lerup.

Svært at be­døm­me før­ste år

Rek­tor Pia Ny­rig me­ner ik­ke, at ele­ver­ne kom­mer til at sav­ne stand­punkt­ska­rak­te­rer­ne. Hun vil der­i­mod ger­ne dis­ku­te­re, hvor­vidt de mid­ler­ti­di­ge be­døm­mel­ser gør me­re ska­de end gavn.

» Før­ste gang, man får de her stand­punkt­ska­rak­te­rer, er al­le­re­de eft er tre må­ne­der. Hvor me­get er det li­ge man kan be­døm­me ele­ven på eft er så kort tid? Vo­res ele­ver ved jo godt, om de kla­rer sig godt el­ler dår­ligt i de en­kel­te fag, « si­ger Pia Ny­rig.

Fri­vil­ligt

Samt­li­ge 33 ele­ver i 1. T meld­te sig fri­vil­ligt til pro­jek­tet, hvil­ket var en for­ud­sæt­ning for, at for­sø­get kun­ne gen­nem­fø­res.

» Det var ik­ke et pro­jekt, vi syn­tes, vi kun­ne gå ind i, uden at ele­ver­ne hav­de meldt sig til. Så vi ind­kald­te til et mø­de, hvor ele­ver og for­æl­dre kun­ne be­slut­te, om de vil­le væ­re med el­ler ej. Der var en en­kelt elev, der meld­te fra. Der har fak­tisk væ­ret ven­te­li­ste på klas­sen, « for­tæl­ler Se­ba­sti­an Gul­mann. Pro­fes­sor Ni­els Ege­lund har ik­ke me­gen ros til overs for Øre­gård­for­sø­get. Ar­kiv­fo­to: Ma­rie Hald

LØR­DAG 5. SEP­TEM­BER 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.