Eks­pert: ’ Svært at se for­nuft en’

BT - - NYHEDER - Jes­per Chri­sti­an­sen jchr@ bt. dk

DUM­PET Bag­grun­den for at drop­pe ka­rak­te­rer­ne i 1. g på Øre­gård fal­der ik­ke i god jord hos Ni­els Ege­lund, der er pro­fes­sor og cen­ter­le­der ved In­sti­tut for Pæ­da­go­gik og Ud­dan­nel­se på Aar­hus Uni­ver­si­tet. » Jeg har me­get svært ved at se for­nuft en i det her, det ly­der alt­så lidt ro­man­tisk. Ka­rak­te­rer er jo ik­ke nok i sig selv, men de er led i den fe­ed­ba­ck, som ele­ver har brug for. Der­for kan jeg slet ik­ke for­stå til­ta­get, « si­ger Ni­els Ege­lund til BT.

Ni­els Ege­lund er lodret ue­nig i, at dan­ske gym­na­sie­e­le­ver ik­ke ny­der godt af at bli­ve må­lt på ka­rak­ter­ska­la­en.

Nød­ven­digt pej­le­mær­ke

» Ka­rak­te­rer­ne har jo en vær­di i sig selv, for­di ele­ver­ne kan se, hvil­ket ni­veau de be­fi nder sig på rent fag­ligt i for­hold til de for­vent­nin­ger, der stil­les til dem. I ud­lan­det får ele­ver jo ka­rak­te­rer al­le­re­de fra 1. klas­se i fol­ke­sko­len, men her i Dan­mark er vi lidt for ban­ge for at bli­ve må­lt og ve­jet. Det bli­ver da spæn­den­de at se, om der er sket en for­bed­ring, når året er om­me, men det tviv­ler jeg alt­så stærkt på, at der gør, « si­ger Ni­els Ege­lund.

Rek­tor på Øre­gård Gym­na­si­um vil ik­ke ac­cep­te­re at ka­rak­te­rer­ne skul­le væ­re en nød­ven­dig del af ele­ver­nes ud­vik­ling:

» Den præ­mis kø­ber jeg slet ik­ke. Til gen­gæld tror jeg på, at vi kan styr­ke ele­ver­ne ved at ha­ve end­nu me­re fag­ligt fe­ed­ba­ck. Der­for væl­ger vi og­så at hol­de fem in­di­vi­du­el­le sam­ta­ler med hver elev i hvert en­kelt fag. Det er før­ste gang, det bli­ver gjort i Dan­mark, « si­ger Pia Ny­rig.

Kom­mer gym­na­sie­e­le­ver­ne læn­ge­re, hvis de har fri­hed til at fejle, fri­hed fra

ka­rak­ter­pres­set? Det skal et for­søg på Øre­gård Gym­na­si­um væ­re med til

at ka­ste lys over. Modelfoto: Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.