SPAR EN FOR­MUE med fa­mi­li­elån

Hvor­for be­ta­le ren­ter og ge­by­rer til ban­ker og stat, hvis man i ste­det kan la­de pen­ge­ne bli­ve i fa­mi­li­en med et så­kaldt ren­te­frit fa­mi­li­elån

BT - - NYHEDER - Lou­i­se Kast­berg lo­ka@ ber­ling­s­ke. dk

LÅN

Øn­sker du at hjæl­pe di­ne po­der med at fi­nan­si­e­re en bo­lig el­ler gi­ve dem et af­gifts­frit ar­ve­forskud, er et fa­mi­li­elån en op­lagt mu­lig­hed. Sær­ligt i en tid, hvor ind­låns­ren­ten i de fle­ste ban­ker al­li­ge­vel er et rundt nul, mens det kan væ­re svært og dyrt for de un­ge at lå­ne pen­ge.

Det er dog vig­tigt at sæt­te sig grun­digt ind i reg­ler­ne. Do­ku­men­ta­tio­nen skal nem­lig væ­re på plads og en ræk­ke be­tin­gel­ser op­fyldt, hvis man vil und­gå at ha­ve Skat på nak­ken, ad­va­rer en skat­te­eks­pert og en fa­mi­lie­ad­vo­kat.

» Jeg har ind­tryk af, at man­ge ken­der til prin­cip­per­ne i et ren­te­frit fa­mi­li­elån, men mis­for­står nog­le væ­sent­li­ge ting. Der er man­ge må­der, man kan klø­jes i det, « si­ger ad­vo­kat Ulrik Grøn­borg, op­havs­mand til Mi­nad­vo­kat. dk, som bl. a. er spe­ci­a­li­se­ret i fa­mi­li­elån.

Fa­mi­liæ­re re­la­tio­ner un­der­ord­net

Han for­kla­rer, at man slet ik­ke be­hø­ver at væ­re i fa­mi­lie med hin­an­den. Men da lå­net of­te ydes mel­lem for- æl­dre og børn el­ler bedste­for­æl­dre og bør­ne­børn, har det få­et til­nav­net ren­te­frit fa­mi­li­elån.

Det er van­ske­ligt at sæt­te tal på, hvor ud­bredt det er, da lå­ne­ne hver­ken skal ting­ly­ses el­ler re­gi­stre­res. Ulrik Grøn­borg kan blot kon­sta­te­re, at det er me­get po­pu­lært.

» Nog­le gan­ge er lå­ne­ne for­an­le­di­get af et kon­kret be­hov hos lån­ta­ger, som f. eks. skal kø­be en bo­lig. An­dre gan­ge hand­ler det om, at lån­gi­ver har nog­le pen­ge ti­l­overs og ba­re vil væ­re ven­lig. Hvis man er me­get gav­mild, kan lå­net nem­lig knyt­tes med at gi­ve ga­ver. Men det er en kniv­sæg at ba­lan­ce­re på, for lå­net må ik­ke væ­re ud­tryk for en bin­den­de ga­ve, da der så skal be­ta­les ga­ve­af­gift, « si­ger han.

Til gen­gæld må man år­ligt gi­ve hvert af si­ne børn el­ler bør­ne­børn en ga­ve til en vær­di af 60.700 kr. ( i 2015), uden at der skal be­ta­les en ga­ve­af­gift på 15 pct. af be­lø­bet. Hvis et for­æl­dre­par f. eks. har lånt de­res søn 500.000 kr., har de alt­så mu­lig­hed

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.