LYK­KE­RID­DE­RE FLOK

To mænd, en ty­sker og en po­lak, står nu frem. De hæv­der, at de har fun­det det sag­noms­pund­ne na­zi­tog, der skal væ­re fyldt med guld­bar­rer

BT - - NYHEDER - Lot­te Scharff lots@ bt. dk

FINDELØN

Lyk­ke­rid­de­re er i de sid­ste uger strøm­met til den pol­ske by Wal­brzych i håb om at fin­de det sag­noms­pund­ne tog fra An­den Ver­denskrig, der ef­ter si­gen­de gem­mer sig i et un­derjor­disk tun­nel­sy­stem. Og er fyldt med guld. Nu hæv­der ty­ske An­dreas Ri­ch­ter og po­ske Piotr Ko­per, at de har fun­det to­get.

En gemt skat har al­tid haft en pir­ren­de til­træk­ning på al­le, der hå­ber på at bli­ve rig på nul kom­ma fem. Så­dan har det og­så væ­ret med det tog, som iføl­ge leg­en­den blev ef­ter­ladt af na­zi­ster­ne i kri­gens sid­ste da­ge i et sin­drigt tun­nel­sy­stem un­der det pol­ske Ksi­az- slot.

Og selv om Po­lens cen­tral­bank­chef for­le­den er­klæ­re­de, at he­le hi­sto­ri­en om det sav­ne­de tog er pu­re op­spind, to­ne­de to mænd i går frem på polsk fjern­syn og for­tal­te, at de hav­de fun­det det sav­ne­de na­zi­tog.

To­get skal iføl­ge hårdnak­ke­de ryg­ter væ­re fyldt med bå­de guld­bar­rer og ædel­sten.

Og ty­ske An­dreas Ri­ch­ter og pol­ske Piotr Ko­per er­klæ­re­de på tv, at de bå­de har hånd­fa­ste be­vi­ser for, at to­get vit­ter­lig fin­des. Og at de er vil­li­ge til at sam­ar­bej­de med det pol­ske for­svars­mi­ni­ste­ri­um om de­res fund.

Findeløn på 10 pct.

Iføl­ge blandt an­det Daily Mail hæv­der de to mænd, at de har øko­no­misk støt­te til selv at gra­ve to­get ud fra sit skjul. Og at de har tænkt sig at bru­ge fin­de­løn­nen, der er på 10 pct., til at byg­ge et mu­se­um der, hvor to­get ef­ter de­res op­fat­tel­se be­fin­der sig nu.

Det er tid­li­ge­re kom­met frem, at de pol­ske myn­dig­he­der be­kræf­ter oplys­nin­ger­ne om, at na­zi­to­get skul­le væ­re skjult i Wal­brzych, der lig­ger i den syd­ve­st­li­ge og me­get bjer­gri­ge del af Po­len.

Her lig­ger og­så Ksi­az- slot­tet, der var Hit­lers ho­ved­kvar­ter i det be­sat­te Po­len.

Her for­søg­te na­zi­ster­ne i kri­gens sid­ste tid at gem­me bå­de vå­ben og an­dre vær­di­ful­de ting, så de ik­ke faldt i hæn­der­ne på rus­ser­ne.

To­get skal væ­re over 100 me­ter langt og in­de­hol­de over 300 ton med vær­di­er. Det er ik­ke set si­den 1945, hvor det for­lod den øst­ty­ske by Breslau ( nu­væ­ren­de Wro­claw), men det nå­e­de al­drig frem til desti­na­tio­nen.,

LØR­DAG 5. SEP­TEM­BER 2015

Ta­deusz Slowi­kowski er pen­sio­ne­ret mi­ne­ar­bej­der. Han er en af de man­ge, der hå­ber på at fin­de na­zi­to­get i Wal­brzych i det syd­ve­st­li­ge Po­len. To an­dre even­ty­re­re stod i går frem og for­tal­te, at de hav­de lo­ka­li­se­ret to­get, og vil­le for­kla­re hvor, mod en findeløn på 10 pct. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.