Ltur Mu­si­cal med sto

In­struk­tø­ren Da­ni­el Bo­hr: ’ The So­und of Mu­sic’ har al­drig væ­ret me­re ak­tu­el

BT - - KULTUR - Kir­sten Er­lends­son ke@ bt. dk

MU­SI­CAL

In­struk­tø­ren Da­ni­el Bo­hr, 72, er i fuld gang med prø­ver­ne på mu­si­ca­len ’ The So­und of Mu­sic’ på Det Ny Te­a­ter. Det er ot­ten­de gang, han står bag op­fø­rel­sen af kær­lig­heds­hi­sto­ri­en om den bør­ne­ri­ge østrig­ske fa­mi­lie von Trapp og gu­ver­nan­ten Ma­ria, der er udø­de­lig­gjort på film af Julie An­drews og Chri­stop­her Plummer.

Men hvad si­ger en mu­si­cal, der ud­spil­ler sig i Østrig i 30er­ne ef­ter Hit­lers mag­tover­ta­gel­se af Østrig, os i dag?

» Jeg sy­nes, den si­ger os no­get om kær­lig­hed, først og frem­mest som et vig­tigt ord for at leve. Det si­ger me­get om fri­hed og for­stå­el­se for hin­an­den og om at ha­ve mod på at gå vi­de­re i li­vet, til trods for for­hin­drin­ger, på trods af frem­med magt og på trods af un­der­tryk­kel­se.

Det ly­der ind­vik­let og po­li­tisk, men ’ The So­und of Mu­sic’ er ik­ke ba­re en suk­ker­sød hi­sto­rie med mas­ser af kli­che­er, men en mu­si­cal, der in­de­hol­der man­ge aspek­ter af den men­ne­ske­li­ge na­tur, « for­kla­rer den ar­gen­tisk- fød­te in­struk­tør.

’ The So­und of Mu­sic’ in­de­hol­der og­så et me­get ak­tu­elt tema om flugt, for­di fa­mi­li­en er nødt til at flyg­te fra na­zi­ster­ne for at kun­ne be­va­re et liv i fri­hed. Da­ni­el Bo­hr hav­de selv mo­det til at bry­de op og for­la­de sit fæd­re­land og slå sig ned i Dan­mark for 43 år si­den og ska­be sig en kar­ri­e­re som te­a­te­rin­struk­tør.

En kæm­pe byr­de

» Flugt i vor tid er en kæm­pe byr­de – ik­ke ba­re for dem, der op­le­ver det selv, men og­så for dem, der skal ta­ge imod og hjæl­pe. Der­for er der i ’ The So­und of Mu­sic’ pa­tri­o­tis­me, fæd­re­land­skær­lig­hed, der er kap­ta­j­nen, der næg­ter at la­de sig kue og un­der­tryk­ke, som næg­ter at tje­ne en frem­med magt, og al­le dem om­kring ham, der ac­cep­te­rer og væl­ger at væ­re ja- si­ge­re for at kun­ne leve vi­de­re. Men så er der spørgs­må­let, hvor­dan flyg­ter vi, og hvor­for flyg­ter vi, og hvad skal vi med vo­res liv, når vi for­la­der alt det, vi hav­de en­gang?

Det er et van­vit­tig ak­tu­elt og spæn­den­de og rysten­de em­ne. At den­ne fo­re­stil­ling er flet­tet sam­men med vir­ke­lig­he­dens for­tæl­ling, med kær­lig­hed og ro­man­tik, og vel vi­den­de, at den er ba­se­ret på erin­drin- ger af en ægte per­son, gør det end­nu me­re ak­tu­elt. Det er ik­ke gre­bet ud af luf­ten som en Har­ry Pot­ter, men skre­vet af en pi­ge, der egent­lig vil­le vie sit liv til Jesus og Gud, men som fin­der kær­lig­he­den på en an­den må­de. Som ab­be­dis­sen si­ger: Du kan væ­re ro­lig. Kær­lig­hed er ik­ke kun til Gud. Det kan væ­re kær­lig­hed fra et barn til si­ne for­æl­dre, kær­lig­hed kan væ­re fæd­re­land­skær­lig­hed, og kær­lig­hed kan be­stemt væ­re mel­lem mand og kvin­de, « si­ger han.

Da­ni­el Bo­hr har væ­ret in­struk­tør på ’ The So­und of Mu­sic’ ot­te gan­ge, bl. a. i Chi­le, Madrid, Nor­ge og Aal­borg.

Ma­ria Lucia og de an­dre voks­ne øver med

’ von Trapp- bør­ne­ne’, og alt skal væ­re i or­den til pre­mi­e­ren den 17. sep­tem­ber.

Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.