’’

BT - - KULTUR - Da­ni­el Bo­hr So­und Det Ny Te­a­ter, pre­mi­e­re 17. sep­tem­ber.

’ The So­und of Mu­sic’ er ik­ke ba­re en suk­ker­sød hi­sto­rie med mas­ser af kli­che­er

Hvad er ud­for­drin­gen for dig? » Det er ik­ke en ud­for­dring - det er et pri­vil­e­gi­um. Jeg har få­et lov til at la­ve fo­re­stil­lin­gen i Nor­ge med kæm­pe ta­len­ter som f. eks., Sis­sel Kyrkjebø, da hun kun var 19 år, og nu har jeg den glæ­de at kun­ne la­ve mu­si­ca­len med Ma­ria Lucia, som jeg har hå­bet på i fl ere år, for­di Ma­ria Lucia er en sjæl­den per­son­lig­hed og ta­lent. Der­for er det ik­ke van­ske­ligt at se bort fra Julie An­drews. Jeg kan be­tro dig, at jeg ik­ke har set fi lmen me­re end tre gan­ge. En gang da jeg var barn, og to gan­ge, da jeg vil­le se, om der var ting i fi lmen, der kun­ne bru­ges i te­a­ter­fo­re­stil­lin­gen. Så jeg er ik­ke på­vir­ket af hver­ken fi lmen, Julie An­drews el­ler Chri­stop­her Plummer.

Det var fan­ta­sti­ske præ­sta­tio­ner. Men nu har jeg en Ma­ria, der be­stemt ik­ke er Julie An­drews – det er Ma­ria Lucia, og vi ska­ber en Ma­ria von Trapp ud­fra den må­de, Ma­ria Lucia fø­ler rol­len. «

Ma­ria Lucia er en re­bel

Jeg har svært ved at fo­re­stil­le mig Ma­ria Lucia i et klo­ster?

» Ja, men hvis man hav­de væ­ret for­æl­d­re­løs, og hvis man var ble­vet pla­ce­ret i klo­stret for over­ho­ve­det at få en ud­dan­nel­se. Men hun er en re­bel. Om Ma­ria Lucia er en re­bel, ved jeg ik­ke, men hun er en be­stemt pi­ge og lig­ger me­get tæt op ad den be­stemt­hed, som den ægte Ma­ria hav­de i hi­sto­ri­en, og der­for er der in­gen sam­men­lig­ning mel­lem Ma­ria Lucia og Julie An­drews.

Det er magi­en i styk­ket – og jeg tror, Ma­ria Lucia har ele­men­ter i sig som men­ne­ske, der gør, at det bli­ver enormt tro­vær­digt. For det før­ste har hun stem­men, og så har hun en enorm uskyl­dig­hed og barn­lig­hed på sin helt spe­ci­el­le per­son­li­ge må­de, « si­ger Da­ni­el Bo­hr, der har in­stru­e­ret Ma­ria Luca i ’ Ly­set over Ska­gen’ i 2007.

’ The

’ Grea­se’,

of Mu­sic’,

’ Shu- bi- dua – The Mu­si­cal’

Fre­de­ri­cia Te­a­ter, 25. sep­tem­ber. Østre Gas­værk, i 2016. Ba­se­ret på Shu- bi- du­as enor­me bag­ka­ta­log og for­tæl­ler en helt ny hi­sto­rie, der spin­der en rød tråd igen­nem ban­dets el­ske­de hit og dan­ske fol­kesjæl med et knap 30 mand stort en­sem­b­le på sce­nen .

Mu­sik­te­a­tret i Al­bert­slund, 6.- 8. ok­to­ber. Ny op­sæt­ning, men med Silas Holst som Dan­ny Zuko og An­na David som San­dy.

’ Hair­spray’,

Ti­vo­lis Kon­cert­sal, pre­mi­e­re 10. marts 2016. Med Martin Bryg­mann, Silas Holst, Le­ne Ny­strøm og Julie Zan­gen­berg, Jes­per Lo­h­mann og Jo­han­nes Ny­mark . Mu­si­ca­len fo­re­går i 60er­nes USA og hand­ler om Tra­cy Tur­n­blad, en stor te­e­na­ger med stort hår, der drøm­mer om at del­ta­ge i et po­pu­lært tv- show.

Da­ni­el Bo­hr er født i Ar­gen­ti­na, men for­lod sit fæd­re­land for 43 år si­den for at slå sig ned i Dan­mark. Fo­to: Tho­mas Lek­feldt

Julie An­drews i ho­ved­rol­len i den ori­gi­na­le ’ So­und of Mu­sic’- film fra 1965. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.