Sang sig ud af mør­ket

BT - - NAVNE - Mads Hen­drich ma­he@ ber­ling­s­ke. dk

40 I MOR­GEN

Sø­ren Huss blev vold­somt og nå­des­løst ramt af den ul­ti­ma­ti­ve tragedie, men han fandt ud på den an­den si­de.

Hans vær­ste ma­re­ridt blev til vir­ke­lig­hed. Tra­ge­di­en ram­te som et lyn fra en klar him­mel. En de­cem­ber- dag i 2007 blev Sø­ren Huss’ til­væ­rel­se for­an­dret for be­stan­dig. Med ét blev den hver­dag, han kend­te og el­ske­de, re­vet fra ham. Vold­somt og nå­des­løst.

Dat­te­ren over­le­ve­de

Det ske­te, da hans kæ­re­ste, sko­le­læ­re­ren Ca­mil­la Jør­gen­sen, og de­res fæl­les dat­ter Ronja på tragisk vis blev på­kørt af en last­bil ved en høj­re­sving­s­u­lyk­ke i Val­by. Kæ­re­sten dø­de på ste­det, mens dat­te­ren blev kørt til Rigs­ho­spi­ta­lets in­ten­si­ve af­de­ling, hvor hun på miraku­løs vis blev red­det. På et skæb­nesvan­gert øje­blik gik Huss fra at væ­re ro­ck­stjer­ne til plud­se­lig at stå som ale­ne­far, der hav­de mi­stet sin livs­ledsa­ger.

Men selv­om sor­gen tyn­ge­de ham som et bly­lod, for­må­e­de han at rej­se sig. Fandt ud af at leve på trods. San­ge­ne og hans kær­lig­hed til dat­te­ren hjalp ham gen­nem mør­ket. Ud på den an­den si­de.

For­in­den hav­de han gjort sig be­mær­ket som front­mand og sangskri­ver i det po­pu­læ­re ro­ck­or­ke­ster Say­bia, som han dan­ne­de med et par ven­ner i Ny­borg i 1993. De slog bredt igen­nem i 2002 med de­bu­ten ’ The Second You Sle­ep’, hvor­fra ti­telnum­me­ret og ’ The Day Aft er To­mor­row’ blev store ra­dio­hit. Først­nævn­tes re­fræn vir­ker i dag nær­mest pro­fe­tisk med tra­ge­di­en i bag­ho­ve­det: ’ I stay to watch you fa­de away. I dream of you to­night. To­mor­row you’ll be go­ne’.

Sti­len var en me­lo­disk og melan­kolsk po­pro­ck, cen­tre­ret om san­ge­rens ly­se og ind­føl­te stem­me. Kri­ti­ske rø­ster kald­te det ned­la­den­de for ’ klyn­kero­ck’. Det kun­ne de væ­re li­geg­la­de med. Al­bum­met solg­te 100.000 ek­sem­pla­rer, og de hjemtog sta­tu­et­ter­ne for ’ Årets Dan­ske Grup­pe’, ’ Årets Dan­ske Al­bum’ og ’ Årets Dan­ske San­ger’ ved Da­nish Mu­sic Awards.

Suc­ce­sen ce­men­te­re­des på de eft er­føl­gen­de to al­bum ’ The­se Are The Days’ og ’ Ey­es On The Hig­hway’, som og­så skaff ede dem fans uden for Dan­mark.

Nyt al­bum på vej

Grun­det ulyk­ken gik Say­bia på stand­by. I mel­lem­ti­den sprang Huss ud som so­list på dansk. Sorg­be­ar­bej­del­sen ud­mønt­e­de sig i det kri­ti­ker­ro­ste so­lo­al­bum ’ Tro­en & in­gen’ fra 2010, der på hjer­teskæ­ren­de må­de tog liv­tag med af­mag­ten og ta­bet. Det solg­te 20.000 ek­sem­pla­rer og re­sul­te­re­de i en Da­nish Mu­sic Award i ka­te­go­ri­en ’ Bed­ste Mand­li­ge Kunst­ner’. I 2012 fulg­te den me­re op­ti­mi­sti­ske ’ Op­pe­fra & ned’, hvor han blandt an­det prø­ve­de kræft er med protestsangen. I 2013 var Huss på over­ra­sken­de gæ­ste­vist på po­p­dren­ge­ne Nik & Jays sing­le ’ Oce­an Of You’

Sø­ren Huss bor i Ny­borg med sin dat­ter. For ti­den ar­bej­der Say­bia på et nyt al­bum.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.