OF­FI­CI­EL FLAG­DAG I DAN­MARK

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for seks år si­den 2009:

LØ­VEN 22.07 - 22.08 De be­græns­nin­ger, som du gi­vet­vis fø­ler i dit kær­lig­heds­liv, er for­år­sa­get af di­ne eg­ne for­vent­nin­ger. Du læ­rer af di­ne er­fa­rin­ger. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Du tæn­ker me­re end sæd­van­ligt på, hvor­dan du kan for­ø­ge din ind­tje­ning, uden at skul­le la­ve me­re. Du fø­ler dig træt, men er sam­ti­dig mo­dig. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Hvis du på no­gen må­de fø­ler dig uret­fær­dig be­hand­let, så er det dig, som bli­ver nødt til at ta­ge en kon­fron­ta­tion. Du er ik­ke me­get for det. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Tå­gen er let­tet fra i går, og du fø­ler en ny lyst til at gø­re no­get godt for dig selv. Du har ik­ke lyst til at spør­ge an­dre til rå­ds. Du gør det ba­re. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Du kan for­ven­te, at no­get vil rø­re på sig i dit fø­lel­ses­liv. Du er sær­de­les nær­ta­gen­de og sår­bar. Sig hvad du fø­ler! Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Uan­set hvad som sker om­kring dig i dag, så har du en god ev­ne til at be­va­re ro­en. Du træff er et vig­tigt valg for din ar­bejds­mæs­si­ge frem­gang. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:*** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Du har en lyst til at gø­re no­get godt for dig selv. Du har tan­ker om nog­le æn­drin­ger i dit ar­bejds­liv. Du gør san­de­lig og­så no­get ved det. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:*** FISKENE 19.02 - 19.03 Du har mest lyst til at væ­re lidt ale­ne med dig selv i dag. Hvis du ik­ke kan det, så vil du al­li­ge­vel prø­ve at iso­le­re dig fra an­dre. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:***

80). ( Svær 28). ( Mid­del 20). ( Nem

Dan­mark af­hol­der sin før­ste of­fi­ci­el­le flag­dag til ære for dan­ske sol­da­ter, der har mi­stet li­vet i in­ter­na­tio­na­le ope­ra­tio­ner si­den 1948.

Ki­ster­ne med dræb­te sol­da­ter an­kom­mer til Roskil­de Luft­havn. I dag fla­ges der for de man­ge fald­ne sol­da­ter i uden­land­sk tje­ne­ste. Fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.