Stræ­ber- Vol­vo

Eu­ro NCAP har te­stet ni nye bi­ler mod mu­ren

BT - - BILER - Af Hen­rik Dre­boldt hen­rik@ bi­len. dk

Sikkerhedsspecialisterne hos Eu­ro NCAP har haft ni nye bi­ler gen­nem de­res sik­ker­hed­s­test, og mens for­som­me­rens test­se­rie bød på en del tre- og fi­re­stjer­ne­de skuf­fel­ser, så står sen­som­me­rens test i stræ­ber­nes tegn.

Ud af de ni te­ste­de bi­ler op­nå­e­de syv topka­rak­te­ren fem stjer­ner, mens to fik fi­re. Den ene af de to – nem­lig Ma­z­da CX- 3 er egent­ligt kva­li­fi­ce­ret til fem stjer­ner, men Eu­ro NCAP vur­de­re­de, at for lidt af sik­ker­heds­ud­sty­ret var stan­dar­dud­styr, og at kun­der­ne ik­ke vil­le kø­be det. Der­for fik den ik­ke den sid­ste ef­ter­trag­te­de SE­NE­STE NYT fem­te stjerne. Men hvis vi be­gyn­der i den sik­re­ste en­de, så slår den nye Vol­vo XC90 re­kor­den, og im­po­ne­rer i et om­fang, så Eu­ro NCAP kal­der det den sik­re­ste bil, de no­gen­sin­de har te­stet. Især på pas­si­ve og ak­ti­ve sik­ker­heds­sy­ste­mer sen­der den testin­ge­ni­ø­rer­nes kæ­ber mod gul­vet, og de en­der med at gi­ve XC90 100% i ka­te­go­ri­en sik­ker­heds­sy­ste­mer. Vol­vo­en er og­så den sik­re­ste at sid­de bag rat­tet i ved et uheld, mens den ud­skæld­te Ma­z­da CX- 3 sco­rer al­ler­bedst i ka­te­go­ri­en fod­gæn­ger­sik­ker­hed.

Næ­st­ef­ter Vol­vo XC90, er det Au­di Q7 og den nye Toy­o­ta Aven­sis, der kom­mer bedst igen­nem te­sten, hvor pro­cent­sat­ser­ne in­den­for de en­kel­te te­st­om­rå­der kon­se­kvent lå i den hø­je en­de. Men og­så Re­nault Kad­jar, Ford S- Max, Ford Ga­laxy og VW Tou­ran gør det fint.

Krav vir­ker

Te­sten vi­ser, at sik­ker­heds­or­ga­ni­sa­tio­nens skær­pe­de 2015 krav har vir­ket, og bil­pro­du­cen­ter­ne har ret­tet ind. Det er især de man­ge sik­ker­heds­sy­ste­mer, som f. eks. au­to­ma­tisk brem­ser bi­len ved ud­sigt til en kol­li­sion, og som hjæl­per den med at hol­de sig in­den for stre­ge­ren, der i 2015 er ble­vet det store sik­ker­heds­mæs­si­ge kon­kur­ren­ce­pa­ra­me­ter. Det er her Eu­ro NCAP har stram­met op, og pro­du­cen­ter­ne har fulgt trop ved at in­te­gre­re sy­ste­mer­ne i de­res nye mo­del­ler.

Nye Eu­ro NCAP te­ste­de bi­ler

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.