Sø­ges: Dan­marks bed­ste øko­no­mi­bi­list

Er du god til øko­no­misk kør­sel? Så er du må­ske god nok til at re­præ­sen­te­re Dan­mark ved VM i Ca­li­for­ni­en

BT - - BILER - Af Hen­rik dre­boldt hen­rik@ bi­len. dk

ØKO- KØR­SEL

Er du god til at kø­re øko­no­misk? Så bør du stille op i Længst på Li­te­ren. Kon­kur­ren­cen går i al sin en­kelt­hed ud på at kø­re længst på li­te­ren på tre fast­lag­te ru­ter på Sjæl­land.

Længst på Li­te­ren er et eks­klu­sivt sam­ar­bej­de mel­lem Ber­ling­s­ke Me­dia og Volkswa­gen Glo­strup, Volkswa­gen Hels­in­gør og Volkswa­gen Ring­s­ted.

De tre Volkswa­gen- for­hand­le­re stil­ler Blu­eMo­tion ud­ga­ver af Po­lo­mo­del­ler­ne til rå­dig­hed. Og der­ef­ter kan du få mu­lig­hed for at kø­re ru­ten ef­ter GPS.

Spar drå­ber­ne

Så hvis du har flair for at kø­re grønt og spa­re på brænd­stof­fet, el­ler blot sy­nes det er sjovt, så vil de tre for­hand­le­re og Ber­ling­s­ke Me­dia ger­ne in­vi­te­re dig på en kø­re­tur i en af de respek­ti­ve by­er den 12. og 13. sep­tem­ber.

De­ad­li­ne

De­ad­li­ne for til­mel­ding er søn­dag den 6. sep­tem­ber, og til­mel­ding sker ef­ter før­ste til møl­le prin­cip­pet. Skriv en mail til bi­len- re­dak­tion@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk. Skriv ‘ Længst På Li­te­ren’ i em­ne­fel­tet og skriv der­næst navn, adres­se, te­le­fon­num­mer, og hvil­ken for­ret­ning, du helst vil del­ta­ge i.

Du mod­ta­ger her­ef­ter en mail med start­sted og start­tids­punkt. Al­le med gyl­digt kø­re­kort kan del­ta­ge – uan­set bopæl. Læs al­le reg­ler­ne på www. bi­len. dk

Kø­re­tu­ren star­ter og slut­ter hos den en­kel­te Volkswa­gen- for­hand­ler og vil væ­re mel­lem 15 og 20 ki­lo­me­ter lang. De to bed­ste fra hen­holds­vis Glo­strup, Hels­in­gør og Ring­s­ted mø­des til en fi­na­le i Glo­strup søn­dag 20. sep­tem­ber, hvor den en­de­li­ge vin­der til ‘ Think Blue Wor­ld Cham­pions­hip’ i Ca­li­for­ni­en fin­des.

Er du god til at kø­re øko­no­misk, så kan det bli­ve dig, der skal til Ca­li­for­ni­en i novem­ber og for­sva­re Dan­marks ære i øko­no­mi- kør­sel med VW

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.